Tin Tức

Tin Cập Nhật Về Quy Định Chính Thức Về Gánh Nặng Xã Hội

Vào ngày 10 tháng 10 năm 2018, U.S. Department of Homeland Security (Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ) đã đăng trên Công Báo Liên Bang (Federal Register) thông báo Quy Định Đề Xuất (Notice of Proposed Rulemaking) về vấn đề Điều Luật Cấm Nhập Cảnh vì là Gánh Nặng của Xã Hội (Inadmissibility on Public Charge Grounds). Công chúng có 60 ngày từ ngày 10 tháng 10 năm 2018 để góp ý kiến và thời gian góp ý kiến sẽ chấm dức vào ngày 10 tháng 12 năm 2018. Sau khi thời gian góp ý kiến chấm dức, Bộ An Ninh Nội Địa sẽ ban hành Quy Định Chính Thức.

I-485 - Adjustment of Status

Adjustment of Status là một biệt ngữ từ bộ luật di trú mà ra và chúng tôi xin tạm dịch là điều chỉnh tình trạng di trú sang thành thường trú nhân. Adjustment of Status là thủ tục làm thẻ xanh khi đương sự có mặt tại Hoa Kỳ. Để được nộp đơn xin chuyển đổi tình trạng di trú, đương đơn phải có một hồ sơ bảo lãnh nào đó như hồ sơ bảo lãnh thân nhân, hồ sơ bảo lãnh nghề nghiệp, hồ sơ đầu tư v.v…

Diện Đầu Tư Di Dân - EB-5

Diện đầu tư di dân EB5 - Employment Based 5th Preference (tức là diện nghề nghiệp ưu tiên 5) và cũng được gọi là Employment Creation (tức là diện tạo việc làm ở Hoa Kỳ).

Mẫu Đơn I-864 - "Bảo Trợ Tài Chánh"

Một trong những lý do để một người bị từ chối chiếu khán nhập cảnh thường trú (Immigrant Visa) hoặc đơn thay đổi tình trạng di trú (Adjustment of Status) là Public Charge (tức là gánh nặng cho chính phủ Hoa Kỳ). Dựa theo lý do Public Charge, Sở Di Trú Hoa Kỳ hoặc lãnh sự Hoa Kỳ cho rằng đương đơn sẽ trở thành gánh nặng cho chính phủ Hoa Kỳ sau khi đương đơn nhập cảnh Hoa Kỳ.

Thủ Tục Xin Thẻ Xanh Lại Cho Thường Trú Nhân Có Tiền Án

Bất cứ ai muốn xin lại Thẻ Xanh khác đều phải nộp một mẫu đơn gọi là mẫu I-90 cho Sở Di Trú Hoa Kỳ. Mẫu đơn I-90 là mẫu đơn dùng để xin cấp lại thẻ xanh vì mất thẻ xanh, không nhận được thẻ xanh, chỉnh lại chi tiết sai trên thẻ xanh, gia hạn thẻ xanh, v.v... Sở Di Trú có chính sách giải quyết đơn I-90 cho những đương đơn có tiền án khác với những đương đơn không có tiền án.

Chỉ Đạo Thực Thi Các Trách Nhiệm Pháp Lý Đối Với Người Bảo Trợ

Vào ngày 23 tháng 5 năm 2019, Tổng Thống Donald Trump đã ban hành một thông báo chỉ đạo các cơ quan liên quan cập nhật hoặc ban hành các thủ tục, hướng dẫn và quy định, để thực thi nghiêm chỉnh các luật hiện hành về bồi thường và hoàn trả lại khi người nhập cư được bảo trợ lãnh trợ cấp chính phủ được coi là means-tested public benefits (tạm dịch là trợ cấp công cộng) như SNAP, Medicaid và TANF. Chỉ đạo này không phải là luật mới mà là chỉ đạo để chấp hành luật di trú đã có từ năm 1996 một cách khắc khe và chặt chẽ hơn.

Đạo Luật Bảo Vệ Tuổi Con Trẻ (Child Status Protection Act)

Đạo luật Child Status Protection Act (CSPA) được ban hành vào ngày 6 tháng 8 năm 2002. Đạo luật này thay đổi cách cứu xét những người nào được coi là con độc thân, dưới 21 tuổi trong những trường hợp cấp chiếu khán bởi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và trong những trường hợp thay đổi tình trạng di trú bởi Sở Di Trú Hoa Kỳ.