Tin Tức

Child Status Protection Act 2

Điều Khoản 3 của Child Status Protection Act (CSPA) được áp dụng để ngăn ngừa sự quá 21 tuổi của những người con được thừa hưởng (beneficiaries) của thường trú nhân, và con của người được bảo lãnh (trong những diện như là ưu tiên 3, ưu tiên 4, v.v...).

Child Status Protection Act

Nếu quá 21 tuổi thì không được hưởng ưu tiên của Diện Immediate Relative. Nay Điều Khoản 2 của đạo luật Child Status Protection Act (CSPA) được nới rộng nhằm giúp cho những hồ sơ nào trong diện bảo lãnh con dưới 21 tuổi ...

Quốc Tịch - Phần 2

Đây chỉ là vài thí dụ về tiền án có ảnh hưởng đến đơn xin nhập quốc tịch Hoa Kỳ. Có những tiền án có thể đưa quí vị ra tòa trục xuất cho nên những quí vị nào có tiền án muốn nhập quốc tịch Hoa Kỳ nên liên lạc với luật sư di trú để tham khảo trước khi nộp đơn xin nhập quốc tịch.

Quốc Tịch - Phần 1

Để được trở thành công dân Hoa Kỳ, đương đơn phải hội đủ 7 điều kiện: ...

Thủ Tục Di Trú Cho Nạn Nhân Của Sự Bạo Hành

Trong trường hợp bị người phối ngẫu ngược đải thì phải làm sao? Đây là một câu hỏi mà chúng tôi thường được hỏi rất là thường xuyên. Trong trường hợp này thì tùy theo người nạn nhân có thẻ xanh 2 năm hay chưa.

Mandamus

Trước sự kiện 9/11, Sở Di Trú không cần phải nhận được sự trả lời chính thức của cơ quan FBI và những cơ quan chính quyền khác về việc ...

I-601 Waiver - Phần 2

Để bộ hồ sơ I-601 được chấp thuận thì đương đơn phải: 1) hội đủ điều kiện để xin miễn cấm nhập cãnh; 2) nếu đương đơn không được nhập cãnh để được đoàn tụ thì thân nhân của họ sẽ bị extreme hardship; và 3) đương đơn phải đáng được miễn.