Tin Tức

Sở Di Trú Bải Bỏ Quy Định Gánh Nặng Xã Hội

Vào ngày 10 tháng 3 năm 2021, Sở Di Trú USCIS thông báo sẽ không áp dụng Quy Định về Gánh Nặng Xã Hội và họ sẽ áp dụng luật của năm 1999. Nếu đơn I-485 được nộp sau ngày 9 tháng 3 năm 2021, đương đơn không cần phải nộp mẫu đơn I-944.

Quy Định Về Gánh Nặng Xã Hội Sẽ Bị Bải Bỏ

Vào ngày 9 tháng 3 năm 2021, Bộ An Ninh Nội Địa thông báo sẻ không tiếp tục theo đuổi hồ sơ khán cáo ở Tối Cao Pháp Viện về Quy Định Gánh Nặng Xã Hội. Sau đó Bộ Tư Pháp nộp đơn bải bỏ hồ sơ khán cáo với Tối Cao Pháp Viện. Bộ An Ninh Nội Địa thông báo khi nào Tòa Sơ Thẩm Liên Bang ở Cook County Illinois ra quyết định bải bỏ Quy Định Gánh Nặng Xã Hội thì lúc đó mẫu đơn I-944 sẽ không cần phải nộp với mẫu đơn I-485.

Sở Di Trú USCIS Sữa Đổi Hướng Dẫn về Bài Thi Quốc Tịch

Bất đầu ngày 1 tháng 3 năm 2021, Sở Di Trú USCIS sẽ áp dụng bài thi quốc tịch năm 2008. Những người nộp đơn xin nhập quốc tịch Hoa Kỳ trước ngày 1 tháng 12 năm 2020, hoặc nộp đơn vào hoặc sau ngày 1 tháng 3 năm 2021, sẽ được thi bài thi của năm 2008. Những người nộp đơn vào hoặc sau ngày 1 tháng 12 năm 2020 và trước ngày 1 tháng 3 năm 2021, sẽ được cung cấp tùy đương đơn chọn lựa sử dụng bài thi của năm 2008 hoặc bài thi của năm 2020.

Dự Luật Quốc Tịch Hoa Kỳ năm 2021 (U.S. Citizenship Act of 2021) của Thượng Viện và Hạ Viện

Vào ngày 18 tháng 2 năm 2021, Thượng nghị sĩ Menendez (D-NJ) đã chia sẻ văn bản của Dự luật Quốc Tịch Hoa Kỳ năm 2021 để cải tổ luật di trú và tạo ra một con đường để những người ở Hoa Kỳ bất hợp pháp có cơ hội được quốc tịch Hoa Kỳ. Dự luật có thể sẽ được đưa ra tại Thượng Viện vào ngày 22 tháng 2 năm 2021.

Tình Trạng Hiện Tại của Sắc Lệnh Tổng Thống Trump Cấm Không Cấp Thị Thực Định Cư Hoa Kỳ

Tuyên bố này được ban hành ban đầu vào ngày 22 tháng 4 năm 2020 và có hiệu lực vào ngày 23 tháng 4 năm 2020 và vào ngày 24 tháng 6 năm 2020, tuyên bố được gia hạn tới ngày 31 tháng 12 năm 2020. Vào ngày 31 tháng 12 năm 2020, Tổng Thống Donald Trump gia hạn tuyên bố đình chỉ sự nhập cảnh của người nước ngoài theo diện thị thực định cư và thị thực không định cư vào Hoa Kỳ để làm việc cho đến ngày 31 tháng 3 năm 2021.

Sắc Lệnh của Tổng Thống Biden về Trục Xuất

Sau khi nhậm chức, Tổng Thống Joseph Biden ký một loạt sắc lệnh trong đó có sắc lệnh liên quan đến luật di trú. Ngoài sắc lệnh về chương trình Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), Tổng Thống Biden có ký một sắc lệnh về tạm ngưng trục xuất trong vòng 100 ngày.

Sắc Lệnh của Tổng Thống Biden về Chương Trình DACA

Sau khi nhậm chức, Tổng Thống Joseph Biden ký một loạt sắc lệnh trong đó có sắc lệnh liên quan đến luật di trú. Tổng Thống Biden đã ban hành một sắc lệnh chỉ đạo Bổ Trưởng Bộ An Nội An (Secretary of Department of Homeland Security), với sự tham vấn với Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp, thực hiện tất cả các hành động, phù hợp với luật hiện hành, để duy trì và củng cố chương trình Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA).