Quốc Tịch Mỹ

Quốc Tịch - Phần 2

Đây chỉ là vài thí dụ về tiền án có ảnh hưởng đến đơn xin nhập quốc tịch Hoa Kỳ. Có những tiền án có thể đưa quí vị ra tòa trục xuất cho nên những quí vị nào có tiền án muốn nhập quốc tịch Hoa Kỳ nên liên lạc với luật sư di trú để tham khảo trước khi nộp đơn xin nhập quốc tịch.

Quốc Tịch - Phần 1

Để được trở thành công dân Hoa Kỳ, đương đơn phải hội đủ 7 điều kiện: ...