Những Tin Tức & Thay Đổi Luật Di Trú Mỹ Năm 2019

Trong chương trình này, Luật Sư Di Trú Darren Nguyễn Ngọc Chương tóm lượt lại những tin tức và thay đổi quan trọng về luật di trú của năm 2019.