Quốc Tịch - Các Câu Hỏi Được Gọi là Điều Khoản Miễn Trừ 65/20

Đạo luật Di Trú và Quốc Tịch có điều khoản đặc biệt ưu đãi khi thi quốc tịch dành cho các ứng viên nào mà vào lúc nộp Đơn Xin Nhập Tịch, mẫu N-400, đã trên 65 tuổi và là thường trú nhân từ ít nhất 20 năm. Những ứng viên này có đủ điều kiện thi quốc tịch bằng thứ tiếng mà họ chọn. Họ cũng được ưu đãi đặc biệt vì chỉ phải học 20 trong số 100 câu hỏi lịch sử.

1. Kể ra Một quyền hoặc một tự do trong Tu Chính Án Đầu Tiên (First Amendment)?*
  •  tự do ngôn luận
  •  tự do tôn giáo
  •  
tự do hội họp
  •  tự do báo chí
  •  tự do thỉnh nguyện chánh phủ
2. Hệ thống kinh tế của Hoa Kỳ gọi là gì?*
  •  kinh tế tư bản
  •  kinh tế thị trường
3. Cho biết một ngành hay phần của công quyền.*
  •  Quốc Hội
  •  lập pháp
  •  Tổng Thống
  •  hành pháp
  •  các tòa án
  •  tư pháp
4. Hai phần của Quốc Hội Hoa Kỳ là gì?*
  •  Thượng và Hạ Nghị Viện
5. Ai là một trong những Thượng Nghị Sĩ Liên Bang của bạn?*
  •  Câu trả lời thay đổi tùy tiểu bang. [Cư dân ở thủ đô Washington, D.C. và cư dân ở các lãnh thổ Hoa Kỳ trả lời là DC hoặc lãnh thổ mình ở không có thượng-nghị-sĩ.]
6. Bầu Tổng Thống vào tháng nào?*
  •  Tháng Mười Một
7. Hiện nay tên Tổng Thống Hoa Kỳ là gì?*
  •  Xin ghé thăm trang www.uscis.gov/citizenship/testupdates để biết tên của Tổng Thống Hoa Kỳ.
8. Thủ phủ của tiểu bang bạn tên gì?*
  •  Câu trả lời tùy theo tiểu bang. [Cư dân vùng thủ đô Washington, D.C. phải trả lời là vùng DC không phải là một tiểu bang và không có thủ phủ. Cư dân các lãnh thổ hải ngoại của Hoa Kỳ phải cho biết thủ phủ của vùng lãnh thổ hải ngoại này.]
9. Hai đảng chính của Hoa Kỳ là gì?*
  •  Dân Chủ và Cộng Hòa
10. Một trong các bổn phận chỉ dành riêng cho công dân Hoa Kỳ là gì?*
  •  phục vụ trong bồi thẩm đoàn
  •  đi bầu trong bầu cử liên bang
11. Công dân phải bao nhiêu tuổi mới được bầu Tổng Thống?*
  •  Mười Tám (18) và hơn
12. Ngày cuối cùng có thể nạp mẫu khai thuế cho liên bang là?*
  •  15 Tháng Tư
13. Ai là Tổng Thống đầu tiên?*
  •  (George) Washington
14. Một điều quan trọng mà Abraham Lincoln làm là gì?*
  •  giải phóng nô lệ (Tuyên Ngôn Giải Phóng)
  •  giữ gìn (hoặc bảo tồn) đoàn kết Quốc Gia
  •  lãnh đạo Hoa Kỳ trong Cuộc Nội Chiến
15. Cho biết một cuộc chiến mà Hoa Kỳ tham dự vào thập niên 1900.*
  •  Thế Chiến Thứ Nhất
  •  Thế Chiến Thứ Hai
  •  Chiến Tranh Cao Ly (Triều Tiên)
  •  Chiến Tranh Việt Nam
  •  Chiến tranh Vùng Vịnh (Ba Tư)
16. Martin Luther King, Jr. đã làm gì?*
  •  tranh đấu cho dân quyền
  •  hoạt động nhằm mang lại bình đẳng cho mọi người Mỹ
17. Thủ đô của Hoa Kỳ tên gì?*
  •  Washington, D.C.
18. Tượng Nữ Thần Tự Do ở đâu?*
  •  (Hải Cảng) Nữu Ước
  •  Đảo Liberty [Cũng chấp nhận nếu trả lời là New Jersey, gần thành phố New York và trên sông Hudson.]
19. Tại sao lá cờ Hoa Kỳ có 50 ngôi sao?*
  •  bởi vì mỗi tiểu bang có một ngôi sao
  •  bởi vì mỗi ngôi sao tượng trưng cho một tiểu bang
  •  bởi vì có 50 tiểu bang
20. Ngày nào là ngày Lễ Độc Lập?*
  •  4 Tháng Bẩy