Thủ Tục Nộp Đơn Thẻ Xanh 10 Năm Với Người Bảo Lãnh


Như tôi đã trình bày vào tuần trước, điều kiện của thẻ xanh 2 năm có thể bỏ đi nếu:

1.  “Người được bảo lãnh” làm mẫu đơn I-751 chung với “người bảo lãnh” trong vòng 90 ngày trước khi thẻ xanh 2 năm hết hạn, hoặc

2.  Làm mẫu đơn I-751 và xin miễn sự đòi hỏi làm chung với “người bảo lãnh.”

Làm Mẫu Đơn I-751 với “Người Bảo Lãnh”

Nếu “người được bảo lãnh” làm đơn I-751 với “người bảo lãnh”, đơn I-751 phải được nộp  trong vòng 90 ngày trước khi thẻ xanh 2 năm hết hạn.  Đơn I-751 được nộp tại “regional service center” (trung tâm dịch vụ địa phương của Sở Di Trú) nào trong phạm vi chỗ ở của “người được bảo lãnh.”  Sau khi Sở Di Trú nhận được mẫu đơn I-751, sự thường trú của “người được bảo lãnh” được tự động gia hạn tới khi nào Sở Di Trú giải quyết xong đơn đó.  Sở Di Trú sẽ gửi giấy chứng nhận đơn đã được nhận và thẻ xanh được gia hạn 48 tháng cho “người được bảo lãnh.”  Nếu sau 48 tháng Sở Di Trú USCIS chưa xét xong mẫu đơn I-751 của “người được bảo lãnh,” đương đơn có thể đem hộ chiếu đến Sở Di Trú, để Sở Di Trú tiếp tục gia hạn thẻ xanh lại cho một năm. Sau đó Sở Di Trú sẽ tiếp tục gia hạn thẻ xanh hàng năm đến khi nào họ giải quyết xong đơn I-751.

Trong trường hợp đơn I-751 không được nộp trong vòng 90 ngày trước khi thẻ xanh 2 năm hết hạn, sự thường trú của “người được bảo lãnh” sẽ tự động bị chấm dứt (terminated) và Sở Di Trú USCIS có thể bắt đầu thủ tục trục xuất “người được bảo lãnh.”  Đơn I-751 có thể nộp sau khi thẻ xanh 2 năm hết hạn, nếu “người được bảo lãnh” có thể chứng minh rằng họ có lý do chính đáng về sự nộp đơn không đúng hạn của họ. Nếu Sở Di Trú USCIS nhận đơn nộp trễ của “người được bảo lãnh,” sự thường trú của “người được bảo lãnh” sẽ được tiếp tục đến khi nào Sở Di Trú USCIS giải quyết xong đơn của “người được bảo lãnh.”

Đơn I-751 phải được nộp với bằng chứng cụ thể chứng minh rằng sự hôn nhân của họ là chân thật. Nếu đương đơn nộp đủ những bằng chứng cụ thể, Sở Di Trú USCIS có thể miễn phỏng vấn hai vợ chồng. Trong trường hợp phỏng vấn được miễn, Sở Di Trú USCIS sẽ báo cho “người được bảo lãnh” đơn I-751 được chấp thuận và Sở Di Trú USCIS sẽ gửi thẻ xanh 10 ra cho “người được bảo lãnh”.  Nếu Sở Di Trú USCIS không hài lòng về những giấy tờ đã nộp, hoặc những giấy tờ nộp còn thiếu, Sở Di Trú USCIS sẽ gửi hồ sơ của đương sự đến Sở Di Trú USCIS (local) để xếp đặt ngày giờ cho 2 vợ chồng đương sự đi phỏng vấn.  Ngoài ra vì lý do nội bộ, Sở Di Trú USCIS sẽ vẫn phỏng vấn một số ít hồ sơ I-751 dù rằng là bằng chứng cụ thể được đầy đủ.

Nếu Sở Di Trú USCIS xét hồ sơ cần phải phỏng vấn, cả hai vợ chồng đương sự phải có mặt ngày phỏng vấn.  Phỏng vấn theo mẫu đơn I-751 thường là khó hơn hồ sơ thẻ xanh 2 năm theo diện phối ngẫu.  Vì Sở Di Trú USCIS sẽ tách rời hai vợ chồng ra và hỏi mỗi người những câu hỏi y như nhau để xem hai vợ chồng trả lời giống nhau hoặc khác nhau.  Nếu sự trả lời khác nhau của hai vợ chồng đưa đến sự nghi ngờ hôn nhân chân thật, hồ sơ sẽ bị trì hoãn lại để Sở Di Trú USCIS có thể cho sĩ quan điều tra của họ ra tận nhà để điều tra.  Sĩ quan điều tra của Sở Di Trú USCIS sẽ liên lạc với những người ở cùng nhà và hàng xóm của đương sự để xem những người ở cùng nhà và hàng xóm có biết “người được bảo lãnh” và “người bảo lãnh” có sống chung với nhau như vợ chồng hay không.