Tin Tức

Child Status Protection Act

Nếu quá 21 tuổi thì không được hưởng ưu tiên của Diện Immediate Relative. Nay Điều Khoản 2 của đạo luật Child Status Protection Act (CSPA) được nới rộng nhằm giúp cho những hồ sơ nào trong diện bảo lãnh con dưới 21 tuổi ...

Thủ Tục Di Trú Cho Nạn Nhân Của Sự Bạo Hành

Trong trường hợp bị người phối ngẫu ngược đải thì phải làm sao? Đây là một câu hỏi mà chúng tôi thường được hỏi rất là thường xuyên. Trong trường hợp này thì tùy theo người nạn nhân có thẻ xanh 2 năm hay chưa.

Mandamus

Trước sự kiện 9/11, Sở Di Trú không cần phải nhận được sự trả lời chính thức của cơ quan FBI và những cơ quan chính quyền khác về việc ...

I-601 Waiver - Phần 2

Để bộ hồ sơ I-601 được chấp thuận thì đương đơn phải: 1) hội đủ điều kiện để xin miễn cấm nhập cãnh; 2) nếu đương đơn không được nhập cãnh để được đoàn tụ thì thân nhân của họ sẽ bị extreme hardship; và 3) đương đơn phải đáng được miễn.

I-601 Waiver - Phần 1

Khi đương đơn bị lọt vào một trong những điều luật cấm nhập cảnh, thì Sở Di Trú hoặc Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ sẽ yêu cầu đương đơn nộp mẫu đơn I-601 để xin miễn điều luật cấm nhập cảnh nếu đương đơn hội đủ điều kiện để xin miễn. Đương đơn hội đủ điều kiện để nộp đơn xin miễn điều luật cấm nhập cảnh không có nghĩa Sở Di Trú sẻ chấp thuận đơn I-601 mà chỉ là Sở Di Trú nhận hồ sơ để xét duyệt đơn I-601 có đáng được chấp thuận hay không.