Diện Thân Nhân - Tháng 7 Năm 2021


NGÀY ĐÁO HẠN ĐỂ ĐƯỢC PHỎNG VẤN


DIỆN
ƯU TIÊN
KHẮP
THẾ GIỚI
CHINA
Mainland
Born
INDIAMEXICOPHILIPPINES
1ST
15NOV14
15NOV14
15NOV14
01OCT98
22FEB12
2A
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
2B
15SEP15
15SEP15
15SEP15
01FEB00
15OCT11
3RD
01NOV08
01NOV08
01NOV08
08MAR97
08JUN02
4TH
08FEB07
08FEB07
15AUG05
15DEC98
22JUN02

NGÀY ĐÁO HẠN ĐỂ ĐƯỢC MỞ HỒ SƠ

DIỆN
ƯU TIÊN
KHẮP
THẾ GIỚI
CHINA
Mainland
Born
INDIAMEXICOPHILIPPINES
1ST
15MAY16
15MAY16
15MAY16
01AUG00
22APR15
2A
01JUN21
01JUN21
01JUN21
01JUN21
01JUN21
2B
22SEP16
22SEP16
22SEP16
08AUG00
01OCT13
3RD
22AUG09
22AUG09
22AUG09
08SEP00
01OCT03
4TH
01OCT07
01OCT07
01DEC05
08MAY99
01FEB04

 

DIỆN ƯU TIÊN 1: Ưu tiên 1 được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

DIỆN ƯU TIÊN 2A: Ưu tiên 2A được dành cho Vợ, Chồng, hoặc Con cái dưới 21 tuổi của thường trú nhân.

DIỆN ƯU TIÊN 2B: Ưu tiên 2B được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của thường trú nhân.

DIỆN ƯU TIÊN 3: Ưu tiên 3 được dành cho những người con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

DIỆN ƯU TIÊN 4: Ưu tiên 4 được dành cho Anh, Chị hoặc Em của công dân Hoa Kỳ.