Diện Thân Nhân - Tháng 7 Năm 2020


NGÀY ĐÁO HẠN ĐỂ ĐƯỢC PHỎNG VẤN

DIỆN
ƯU TIÊN
KHẮP
THẾ GIỚI
CHINA
Mainland
Born
INDIAMEXICOPHILIPPINES
1ST
08JUL14
08JUL14
08JUL14
08DEC97
01JUN11
2A
CURRENT
CURRENT
CURRENT
CURRENT
CURRENT
2B
01MAY15
01MAY15
01MAY15
08MAR99
01JAN11
3RD
08MAY08
08MAY08
08MAY08
08JUL96
15AUG01
4TH
22AUG06
22AUG06
08FEB05
01JUN98
01JUN01

 

NGÀY ĐÁO HẠN ĐỂ ĐƯỢC MỞ HỒ SƠ

DIỆN
ƯU TIÊN
KHẮP
THẾ GIỚI
CHINA
Mainland
Born
INDIAMEXICOPHILIPPINES
1ST
22APR15
22APR15
22APR15
08JAN00
08FEB12
2A
01JUN20
01JUN20
01JUN20
01JUN20
01JUN20
2B
01FEB16
01FEB16
01FEB16
15OCT99
01AUG11
3RD
15APR09
15APR09
15APR09
15JUL00
22APR02
4TH
15AUG07
15AUG07
22OCT05
08MAR99
08JAN02

 

DIỆN ƯU TIÊN 1: Ưu tiên 1 được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

DIỆN ƯU TIÊN 2A: Ưu tiên 2A được dành cho Vợ, Chồng, hoặc Con cái dưới 21 tuổi của thường trú nhân.

DIỆN ƯU TIÊN 2B: Ưu tiên 2B được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của thường trú nhân.

DIỆN ƯU TIÊN 3: Ưu tiên 3 được dành cho những người con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

DIỆN ƯU TIÊN 4: Ưu tiên 4 được dành cho Anh, Chị hoặc Em của công dân Hoa Kỳ.