Diện Thân Nhân - Tháng 5 Năm 2024


NGÀY ĐÁO HẠN ĐỂ ĐƯỢC PHỎNG VẤN

DIỆN
ƯU TIÊN
KHẮP
THẾ GIỚI
CHINA
Mainland
Born
INDIAMEXICOPHILIPPINES
1ST
08JUL15
08JUL15
08JUL15
15OCT01
01MAR12
2A
01JUN21
01JUN21
01JUN21
08NOV20
01JUN21
2B
01APR16
01APR16
01APR16
01MAR04
22OCT11
3RD
01JAN10
01JAN10
01JAN10
22JUL99
01AUG02
4TH
22JUL07
22JUL07
15JAN06
22JAN01
08SEP03

NGÀY ĐÁO HẠN ĐỂ ĐƯỢC MỞ HỒ SƠ

DIỆN
ƯU TIÊN
KHẮP
THẾ GIỚI
CHINA
Mainland
Born
INDIAMEXICOPHILIPPINES
1ST
01SEP17
01SEP17
01SEP17
01APR05
22APR15
2A
01SEP23
01SEP23
01SEP23
01SEP23
01SEP23
2B
01JAN17
01JAN17
01JAN17
01SEP04
01OCT13
3RD
01JUN10
01JUN10
01JUN10
15JUN01
08NOV03
4TH
01MAR08
01MAR08
15JUN06
22APR01
01JUN05

 

DIỆN ƯU TIÊN 1: Ưu tiên 1 được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

DIỆN ƯU TIÊN 2A: Ưu tiên 2A được dành cho Vợ, Chồng, hoặc Con cái dưới 21 tuổi của thường trú nhân.

DIỆN ƯU TIÊN 2B: Ưu tiên 2B được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của thường trú nhân.

DIỆN ƯU TIÊN 3: Ưu tiên 3 được dành cho những người con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

DIỆN ƯU TIÊN 4: Ưu tiên 4 được dành cho Anh, Chị hoặc Em của công dân Hoa Kỳ.