Diện Thân Nhân - Tháng 5 Năm 2023


NGÀY ĐÁO HẠN ĐỂ ĐƯỢC PHỎNG VẤN

DIỆN
ƯU TIÊN
KHẮP
THẾ GIỚI
CHINA
Mainland
Born
INDIAMEXICOPHILIPPINES
1ST
01DEC14
01DEC14
01DEC14
01APR01
01MAR12
2A
08SEP20
08SEP20
08SEP20
01NOV18
08SEP20
2B
22SEP15
22SEP15
22SEP15
01JUN01
22OCT11
3RD
08DEC08
08DEC08
08DEC08
01NOV97
08JUN02
4TH
08APR07
08APR07
15SEP05
01AUG00
22AUG02

NGÀY ĐÁO HẠN ĐỂ ĐƯỢC MỞ HỒ SƠ

DIỆN
ƯU TIÊN
KHẮP
THẾ GIỚI
CHINA
Mainland
Born
INDIAMEXICOPHILIPPINES
1ST
01JAN17
01JAN17
01JAN17
01DEC02
22APR15
2A
CURRENT
CURRENT
CURRENT
CURRENT
CURRENT
2B
01JAN17
01JAN17
01JAN17
01JAN02
01OCT13
3RD
08FEB10
08FEB10
08FEB10
15JUN01
08NOV03
4TH
01FEB08
01FEB08
22FEB06
01APR01
22APR04

 

DIỆN ƯU TIÊN 1: Ưu tiên 1 được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

DIỆN ƯU TIÊN 2A: Ưu tiên 2A được dành cho Vợ, Chồng, hoặc Con cái dưới 21 tuổi của thường trú nhân.

DIỆN ƯU TIÊN 2B: Ưu tiên 2B được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của thường trú nhân.

DIỆN ƯU TIÊN 3: Ưu tiên 3 được dành cho những người con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

DIỆN ƯU TIÊN 4: Ưu tiên 4 được dành cho Anh, Chị hoặc Em của công dân Hoa Kỳ.