Diện Thân Nhân - Tháng 4 Năm 2024


NGÀY ĐÁO HẠN ĐỂ ĐƯỢC PHỎNG VẤN

DIỆN
ƯU TIÊN
KHẮP
THẾ GIỚI
CHINA
Mainland
Born
INDIAMEXICOPHILIPPINES
1ST
08FEB15
08FEB15
08FEB15
01MAY01
01MAR12
2A
08SEP20
08SEP20
08SEP20
15AUG20
08SEP20
2B
22NOV15
22NOV15
22NOV15
22OCT03
22OCT11
3RD
01OCT09
01OCT09
01OCT09
08SEP98
08JUN02
4TH
08JUN07
08JUN07
15DEC05
15OCT00
15JUN03

NGÀY ĐÁO HẠN ĐỂ ĐƯỢC MỞ HỒ SƠ

DIỆN
ƯU TIÊN
KHẮP
THẾ GIỚI
CHINA
Mainland
Born
INDIAMEXICOPHILIPPINES
1ST
01SEP17
01SEP17
01SEP17
01APR05
22APR15
2A
01SEP23
01SEP23
01SEP23
01SEP23
01SEP23
2B
01JAN17
01JAN17
01JAN17
01AUG04
01OCT13
3RD
01MAR10
01MAR10
01MAR10
15JUN01
08NOV03
4TH
01MAR08
01MAR08
08APR06
15APR01
22APR05

 

DIỆN ƯU TIÊN 1: Ưu tiên 1 được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

DIỆN ƯU TIÊN 2A: Ưu tiên 2A được dành cho Vợ, Chồng, hoặc Con cái dưới 21 tuổi của thường trú nhân.

DIỆN ƯU TIÊN 2B: Ưu tiên 2B được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của thường trú nhân.

DIỆN ƯU TIÊN 3: Ưu tiên 3 được dành cho những người con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

DIỆN ƯU TIÊN 4: Ưu tiên 4 được dành cho Anh, Chị hoặc Em của công dân Hoa Kỳ.