Diện Thân Nhân - Tháng 3 Năm 2023


NGÀY ĐÁO HẠN ĐỂ ĐƯỢC PHỎNG VẤN

DIỆN
ƯU TIÊN
KHẮP
THẾ GIỚI
CHINA
Mainland
Born
INDIAMEXICOPHILIPPINES
1ST
01DEC14
01DEC14
01DEC14
01APR01
01MAR12
2A
CURRENT
CURRENT
CURRENT
CURRENT
CURRENT
2B
22SEP15
22SEP15
22SEP15
01JUN01
22OCT11
3RD
22NOV08
22NOV08
22NOV08
01NOV97
08JUN02
4TH
22MAR07
22MAR07
15SEP05
01AUG00
22AUG02

NGÀY ĐÁO HẠN ĐỂ ĐƯỢC MỞ HỒ SƠ

DIỆN
ƯU TIÊN
KHẮP
THẾ GIỚI
CHINA
Mainland
Born
INDIAMEXICOPHILIPPINES
1ST
08AUG16
08AUG16
08AUG16
01DEC02
22APR15
2A
CURRENT
CURRENT
CURRENT
CURRENT
CURRENT
2B
01JAN17
01JAN17
01JAN17
01JAN02
01OCT13
3RD
08NOV09
08NOV09
08NOV09
15JUN01
08NOV03
4TH
15DEC07
15DEC07
22FEB06
01APR01
22APR04

 

DIỆN ƯU TIÊN 1: Ưu tiên 1 được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

DIỆN ƯU TIÊN 2A: Ưu tiên 2A được dành cho Vợ, Chồng, hoặc Con cái dưới 21 tuổi của thường trú nhân.

DIỆN ƯU TIÊN 2B: Ưu tiên 2B được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của thường trú nhân.

DIỆN ƯU TIÊN 3: Ưu tiên 3 được dành cho những người con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

DIỆN ƯU TIÊN 4: Ưu tiên 4 được dành cho Anh, Chị hoặc Em của công dân Hoa Kỳ.