Diện Nghề Nghiệp - Tháng 6 Năm 2021


NGÀY ĐÁO HẠN ĐỂ ĐƯỢC PHỎNG VẤN

DIỆN
ƯU TIÊN
KHẮP
THẾ GIỚI
VIỆT NAM
 CHINA
Mainland
Born
EL SALVADOR
GUATEMALA
HONDURAS
INDIA
MEXICOPHILIPPINES
1ST
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
 ĐÁO HẠN ĐÁO HẠN ĐÁO HẠN ĐÁO HẠN ĐÁO HẠN
2ND
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
01MAY17 ĐÁO HẠN  01DEC10
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN 
3RD
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
01SEP18 ĐÁO HẠN
01NOV11
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
Other
Workers
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
01OCT09 ĐÁO HẠN
01NOV11 ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
4TH
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN 01NOV18 ĐÁO HẠN 01NOV19 ĐÁO HẠN 
Certain
Religious
Workers
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
01NOV18
ĐÁO HẠN
01NOV19
ĐÁO HẠN
5TH
Non-Regional Center
ĐÁO HẠN
15APR18
15SEP15 ĐÁO HẠN ĐÁO HẠN ĐÁO HẠN ĐÁO HẠN
5TH
Regional Center
ĐÁO HẠN
15APR18
15SEP15
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN


NGÀY ĐÁO HẠN ĐỂ ĐƯỢC MỞ HỒ SƠ

DIỆN
ƯU TIÊN
KHẮP
THẾ GIỚI
VIỆT NAM
CHINA
Mainland
Born 
 EL SALVADOR
GUATEMALA
HONDURAS
 INDIA MEXICOPHILIPPINES 
1ST
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN ĐÁO HẠN ĐÁO HẠN ĐÁO HẠN  ĐÁO HẠN 
2ND
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
01JAN18 ĐÁO HẠN 01AUG11 ĐÁO HẠN  ĐÁO HẠN 
3RD
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
01JAN19 ĐÁO HẠN 01JAN14 ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
Other
Workers
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
01JAN10 ĐÁO HẠN 01JAN14 ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
4TH
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN 01JAN19 ĐÁO HẠN ĐÁO HẠN  ĐÁO HẠN
Certain
Religious
Workers
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN  01JAN19 ĐÁO HẠN ĐÁO HẠN  ĐÁO HẠN 
5TH
Non-Regional Center
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
15DEC15 ĐÁO HẠN ĐÁO HẠN ĐÁO HẠN ĐÁO HẠN 
5TH
Regional Center
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
15DEC15 ĐÁO HẠN  ĐÁO HẠN ĐÁO HẠN  ĐÁO HẠN 

 

1ST: Priority Workers.

2ND: Members of the Professions Holding Advanced Degrees or Persons of Exceptional Ability.

3RD: Skilled Workers, Professionals, and Other Workers.  

4TH: Certain Special Immigrants.

5TH: Employment Creation