Tuyên Bố Đình Chỉ Nhập Cư Của Những Người Nhập Cư Có Nguy Cơ Đối Với Thị Trường Lao Động Hoa Kỳ Trong Quá Trình Phục Hồi Kinh Tế Sau Sự Bùng Phát COVID-19


Tổng Thống Donald Trump đã ký một tuyên bố mới cấm nhập cảnh một số nhóm cá nhân mới với lý do người nhập cư theo diện di dân sẽ ảnh hưởng không tốt cho thị trường lao động của Hoa Kỳ trong thời kỳ số người thất nghiệp cao vì đại dịch COVID-19 và Hoa Kỳ cần phải bảo tồn các nguồn lực của Bộ Ngoại Giao để các công chức của Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ có thể phục vụ công dân Hoa Kỳ ở nước ngoài. Ông cũng cáo buộc rằng những người nhập cư mới theo diện di dân sẽ làm căn thảng hệ thống chăm sóc sức khỏe của công dân Hoa Kỳ. Thường trú nhân mới, sau khi được nhập cảnh Hoa Kỳ, họ có thể cạnh tranh bất kỳ công việc nào trong bất kỳ lĩnh vực nào của nền kinh tế Hoa Kỳ. Chính phủ Hoa Kỳ không có cách nào để có thể bảo vệ công dân Hoa Kỳ đã bị thất nghiệp khỏi mối đe dọa cạnh tranh việc làm hiếm hoi từ những người thường trú nhân mới.


Tuyên bố mới có hiệu lực vào thứ năm ngày 23 tháng 4 năm 2020. Tuyên bố mới sẽ hết hạn sau 60 ngày kể từ ngày có hiệu lực và có thể được tiếp tục khi cần thiết. Nếu cần phải tiếp tục, một khuyến nghị về việc tiếp tục phải được Bộ Trưởng Bộ An Ninh Nội Địa cung cấp với sự tham khảo ý kiến với Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao và Bộ Trưởng Bộ Lao Động trong vòng 50 ngày từ ngày tuyên bố mới có hiệu lực.

Tuyên bố mới của Tổng Thống Donald Trump cấm nhập cảnh của bất kỳ cá nhân nào muốn nhập cãnh Hoa Kỳ theo diện di dân (immigrant) nếu:
1. Họ ở bên ngoài Hoa Kỳ vào ngày tuyên bố có hiệu lực;
2. Không có thị thực di dân vào ngày tuyên bố có hiệu lực; và
3. Không có giấy thông hành hợp lệ vào ngày tuyên bố có hiệu lực hoặc được cấp vào bất kỳ ngày nào sau đó cho phép được nhập cãnh Hoa Kỳ.  Những giấy thông hành như thư vận chuyển, giấy do Bộ Ngoại Giao cấp để lên máy bay, hoặc giấy advance parole.

Tuy nhiên cũng có một số người được miễn từ tuyên bố mới này. Những người đó là:
1. Thường trú nhân.
2. Những cá nhân và vợ hoặc con cái của họ muốn nhập cãnh Hoa Kỳ theo thị thực di dân với tư cách là bác sĩ, y tá hoặc những chuyên gia y tế khác để thực hiện công việc cần thiết để chống lại, phục hồi hoặc làm giảm bớt ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và được xác định bởi Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao và Bộ Trưởng Bộ An Ninh Nội Địa, hoặc những người được bộ trưởng chỉ định.
3. Những cá nhân nào nhập cãnh Hoa Kỳ theo thị thực đầu tư theo chương trình EB-5.
4. Người phối ngẫu của công dân Hoa Kỳ.
5. Con dưới 21 tuổi hoặc con nuôi tương lai của công dân Hoa Kỳ.
6. Những cá nhân nào sẽ tiếp tục các mục tiêu thực thi pháp luật quan trọng của Hoa Kỳ và được 1) xác định bởi Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao và Bộ Trưởng Bộ An Ninh Nội Địa hoặc những người được bộ trưởng chỉ định và 2) dựa trên đề xuất của Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp hoặc những người được bộ trưởng chỉ định.
7. Bất kỳ thành viên nào của Lực Lượng Vũ Trang Hoa Kỳ và bất kỳ người phối ngẫu và con cái của một thành viên của Lực Lương Vũ Trang Hoa Kỳ.
8. Các cá nhân và người phối ngẫu hoặc con cái của họ đủ điều kiện được cấp thị thực di dân đặc biệt dành cho dịch giả/phiên dịch Afghanistan hoặc Iraq hoặc nhân viên chính phủ Hoa Kỳ.
9. Các cá nhân khi nhập cãnh sẽ đem lại lợi ích cho quốc gia Hoa Kỳ và được xác định bởi Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao và Bộ Trưởng Bộ An Ninh Nội Địa hoặc những người bộ trưởng chi định.

Những người có mặt ở trong Hoa Kỳ muốn làm thẻ xanh tại Hoa Kỳ và những người có thị thực không di dân (non-immigrant) không bị bao gồm trong tuyên bố mới này. Tuy nhiên, tuyên bố mới có yêu cầu trong vòng 30 ngày kể từ ngày có hiệu lực, Bộ Trưởng Bộ Lao Động và Bộ Trưởng Bộ An Ninh Nội Địa, với sự tham khảo ý kiến của Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao, sẽ xem xét các chương trình không di dân và đề xuất với Tổng Thống các biện pháp thích hợp khác để kích thích nền kinh tế Hoa Kỳ và đảm bảo ưu tiên, tuyển dụng và việc làm của người lao động Hoa Kỳ.