Tổng Thống Biden ra Sắc Lệnh Bải Bỏ Sắc Lệnh của Tổng Thống Trump Cấm Không Cấp Thị Thực Định Cư Hoa Kỳ


Vào ngày 24 tháng 2 năm 2021, Tổng Thống Biden ra sắc lệnh bải bỏ sắc lệnh số 10014, phần 1 của sắc lệnh số 10052, và phần 1 của sắc lệnh số 10131 của Tổng Thống Trump.

Sắc lệnh số 10014 của Tổng Thống Trump là sắc lệnh đình chỉ sự nhập cảnh của người nước ngoài theo diện thị thực định cư và thị thự không định cư vào Hoa Kỳ để làm việc từ ngày 23 tháng 4 năm 2020 cho đến ngày 24 tháng 6 năm 2020. Vì sắc lệnh 10014 đó, tất cả Tòa Tổng Lãnh Sự và Đại Sứ Quán Hoa Kỳ ngưng không giải quyết tất cả hồ sơ thị thực định cư ngoại trừ diện vợ/chồng và con dưới 21 tuổi của công dân Hoa Kỳ. Những hồ sơ bị ảnh hưởng bởi tuyên bố này là diện công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho cha/mẹ và hồ sơ bảo lãnh thân nhân theo diện ưu tiên như: 1) diện ưu tiên 1 – thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi; 2) diện ưu tiên 2A và 2B – thường trú nhân bảo lãnh cho vợ/chồng và con độc thân dưới 21 tuổi; 3) diện ưu tiên 3 – công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con có gia đình; và 4) diện ưu tiên 4 – công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh em.

Phần 1 của sắc lệnh số 10052 của Tổng Thống Trump là phần gia hạn sắc lệnh 10014 từ ngày 24 tháng 6 năm 2020 cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. Phần 1 của sắc lệnh số 10131 của Tổng Thống Trump là phần gia hạn sắc lệnh số 10014 và 10052 cho đến ngày 31 tháng 3 năm 2021.

Với sắc lệnh mới này của Tổng Thống Biden, Tòa Tổng Lãnh Sự và Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ sẽ bất đầu giải quyết hồ sơ thị thực định cư. Tuy nhiên chúng ta sẽ thấy hồ sơ được giải quyết rất là chậm vì Tòa Tổng Lãnh Sự và Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ phải giải quyết những hồ sơ bị ngừng lại từ tháng 4 năm 2020.