Tối Cao Pháp Viện Cho Phép Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ Chấp Hành Quy Định Chính Thức Từ Chối Không Cấp Thẻ Xanh Cho Những Ai Có Thể Trở Thành Gánh Nặng Của Xã Hội


Vào ngày 10 tháng 10 năm 2018, U.S. Department of Homeland Security (Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ) đã đăng trên Công Báo Liên Bang (Federal Register) thông báo Quy Định Đề Xuất (Notice of Proposed Rulemaking) về vấn đề Điều Luật Cấm Nhập Cảnh vì là Gánh Nặng của Xã Hội (Inadmissibility on Public Charge Grounds). Công chúng có 60 ngày từ ngày 10 tháng 10 năm 2018 để góp ý kiến và thời gian góp ý kiến sẽ chấm dức vào ngày 10 tháng 12 năm 2018. Sau khi thời gian góp ý kiến chấm dức, Bộ An Ninh Nội Địa sẽ ban hành Quy Định Chính Thức.

Quy Định Chính Thức mới này, dù là có mẫu bảo trợ tài chánh và người bảo trợ hội đủ mức lợi tức tối thiểu 125% trên mức nghèo liên bang, chưa chắc là hồ sơ thẻ xanh sẽ được chấp thuận. Sở Di Trú USCIS phải xét duyệt đương đơn có thể trong tương lai trở thành gánh nặng xã hội hay không theo điều luật 212(a)(4). Những điểm chính Sở Di Trú USCIS sẽ nhìn vào là tuổi tác, sức khỏe, tình trạng gia đình, tình hình tài chính, học vấn và kỹ năng. Khi xét duyệt, Sở Di Trú USCIS sẽ không dựa vào bất khứ một điểm chính nào mà phải dựa vào toàn bộ hoàn cảnh của tất cả điểm chính. Nghĩa là dù đương sự có tuổi tác cao nhưng những điểm chính khác được tốt thì sẽ không bị xét duyệt là lọt vào điều luật 212(a)(4).

Quy Định Chính Thức này có đưa ra thủ tục Public Charge Bonds. Trong trường hợp đương đơn bị Sở Di Trú USCIS quyết định rằng đương đơn bị lọt vào điều luật cấm nhập cảnh 212(a)(4) tức là có thể trở thành Gánh Nặng của Xã Hội, đương đơn có thể thế chấp ít nhất là $8,100 để được miễn điều luật cấm nhập cãnh này. Vấn đề là đương đơn không có quyền đòi để đóng tiền thế chấp nhưng phải được Sở Di Trú USCIS yêu cầu thì mới được đóng tiền thế chấp.

Quy Định Chính Thức này được đưa ra bở Bộ An Ninh Nội Địa cho nên chỉ áp dụng cho những cơ quan dưới thẫm quyền của Bộ An Ninh Nội Địa như U.S. Citizenship and Immigration Services (CIS) (Cơ Quan Nhập Tịch Và Di Trú Hoa Kỳ), U.S. Customs and Border Protection (CBP)(Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ), U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) (Sở Di trú và Hải quan Hoa Kỳ). Tuy rằng Quy Định Chính Thức được áp dụng trong trường hợp gia hạng tình trạng di trú (Extension of Status), thay đổi tình trạng di trú (Change of Status), và điều chỉnh tình trạng di trú sang thành thường trú nhân (Adjustment of Status), nhưng những hồ sơ điều chỉnh tình trạng di trú sang thành thường trú nhân của mẫu đơn I-485 sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhứt.

Quy định chính thức này sẽ không bị áp dụng vào những hồ sơ I-751 tức là hồ xin thẻ xanh 10 năm hoặc hồ sơ N-400 tức là hồ sơ xin nhập quốc tịch Hoa Kỳ vì hồ sơ I-751 and N-400 không phải là hồ sơ được coi là xin nhập cảnh Hoa Kỳ cho nên điều lệ cấm nhập cảnh 212 của Đạo Luật Di Trú không được áp dụng vào những hồ sơ đó.

Vào ngày 14 tháng 8 năm 2019, Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ thông báo Quy Định Chính Thức và quy định này sẽ được bất đầu áp dụng vào ngày 15 tháng 10 năm 2019. Những hồ sơ xin thẻ xanh nào được nộp trước ngày 15 tháng 10 năm 2019 sẽ không bị áp dụng Quy Định Chính Thức này.

Vào ngày 27 tháng 8 năm 2019, một số tổ chức cộng đồng đưa đơn kiện Sở Di Trú USCIS và Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ tại Tòa Án Sơ Thẩm Liên Bang ở tiểu bang New York (U.S. District Court) để ngăn chặn chính quyền Tổng Thống Donald Trump chấp hành Quy Định Chính Thức có hiệu lực vào ngày 15 tháng 10 năm 2019.

Vào ngày 11 tháng 10 năm 2019, Tòa Án Sơ Thẩm Liên Bang ở tiểu bang New York quyết định hoãn lại và ra lệnh Bộ An Ninh Nội Địa không được chấp hành Quy Định Chính Thức mới này tới khi nào tòa án liên bang xữ xong vụ kiện đó.

Bộ An Ninh Nội Địa đưa đơn lên Tòa Án Phúc Thẩm Liên Bang Khu Vực 2 (U.S. Court of Appeals for the Second Circuit) yêu cầu ngăn chặn quyết định của Tòa Án Sơ Thẩm Liên Bang và cho phép Bộ An Ninh Nội Địa được chấp hành Quy Định Chính Thức trong thời gian vụ kiện được tòa án sơ thẩm liên bang giải quyết. Vào ngày 8 tháng 1 năm 2020, Tòa Án Phúc Thẩm Liên Bang từ chối sự yêu cầu của Bộ An Ninh Nội Địa có nghĩa là lệnh của Tòa Án Sơ Thẩm Liên Bang ngăn chặn Bộ An Ninh Nội Địa chấp hành Quy Định Chính Thức vẫn tiếp tục có hiệu nghiệm. Bộ An Ninh Nội Địa đưa đơn lên Tối Cao Pháp Viện yêu cầu ngăn chặn phán quyết của Tòa Án Sơ Thẩm Liên Bang ở tiểu bang New York.Vào ngày 27 tháng 1 năm 2020, Tối Cao Pháp Viện đồng ý với Bộ An Ninh Nội Địa và ra quyết định chặn lệnh của Tòa Án Sơ Thẩm Liên Bang ở tiểu bang New York. Vì quyết định của Tối Cao Pháp Viện chặn lệnh của Tòa Án Sơ Thẩm Liên Bang ở tiểu bang New York cho nên không còn có án lệnh nào cản trở Bộ An Ninh Nội Địa chấp hành Quy Định Chính Thức. Nghĩa là Bộ An Nội Địa được quyền chấp hành Quy Định Chính Thức tới khi nào vụ kiện ở Tòa Án Sơ Thẩm Liên Bang ở tiểu bang New York được kết thúc.