Tòa Đại Sứ Và Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ Tại Việt Nam Tạm Ngưng Phỏng Vấn Vì COVID-19


Tòa Đại Sứ và Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ thông báo bất đầu ngày 19 tháng 3 năm 2020, Tòa Đại Sứ và Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tạm ngưng phỏng vấn. Tất cả hẹn từ ngày 19 tháng 3 đến ngày 10 tháng 4 năm 2020 đã bị hủy bỏ.

Đối Với Thị Thực Không Di Dân:
Tòa Đại Sứ và Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ cho biết họ sẽ mở các cuộc hẹn mới ngay khi có thể. Nếu đương sự có vấn đề khẩn cấp và cần phải đi du lịch ngay lập tức thì đương sự có thể nhập vào đây để xem thông tin về sự đòi hỏi để được một cuộc hẹn nhanh.

Đối Với Thị Thực Di Dân:
Tòa Đại Sứ và Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ sẽ cập nhật khi họ có thể tiếp tục xử lý hồ sơ xin thị thực di dân. Vào thời điểm đó, nếu đương sự bị bỏ lỡ cuộc hẹn đã lên lịch trước đó, Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ sẽ đăng hướng dẫn để đương sự có thể làm hẹn phỏng vấn lại.