Tin Cập Nhật Luật Di Trú Về Ngày Chiếu Khán Đáo Hạn Thục Lùi


Bộ Ngoại giao sẽ thục lùi lại ngày chiếu khán đáo hạn 7 tháng cho diện ưu tiên 4 bất đầu tháng 2 năm 2020.  Ngày chiếu khán đáo hạn của diện ưu tiên 4 cho tháng giêng là ngày 1 tháng 2 năm 2007 và cho tháng hai là ngày 1 tháng 7 năm 2006.

Khi Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ cấp chiếu khán, thì họ phải cấp chiếu khán có giá trị 6 tháng dù là ngày chiếu khán đáo hạn bị thụt lùi.  Nghĩa là nếu Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ cấp chiếu khán vào ngày 10 tháng 1 năm 2020, chiếu khán sẽ có giá trị 6 tháng từ ngày 10 tháng 1 năm 2020 chứ không phải hết hạn vào ngày 31 tháng 1 năm 2020.

Sự thụt lùi của ngày chiếu khán đáo hạn của diện ưu tiên 4 sẽ ảnh hưởng với những đương đơn đang xin chiếu khán cho diện ưu tiên 4.  Lý do là vì ngày ưu tiên của hồ sơ phải trước ngày đáo hạn thì Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ mới có thể cấp chiếu khán và cũng vì lý do đó cho nên Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ chỉ phỏng vấn những hồ sơ nào mà Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ có thể cấp chiếu khán trong tháng đó.  Đương đơn xin chiếu khán có ngày chiếu khán đáo hạng bị thục lùi lại vào ngày 1 tháng 2 năm 2020, phải làm xong thủ tục đơn xin chiếu khán, được phỏng vấn và được cấp chiếu khán vào hoặc trước ngày 31 tháng 1 năm 2020.  Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ không được cấp chiếu khán vào ngày 1 tháng 2 năm 2020 ngoại trừ đương đơn có ngày ưu tiên trước ngày chiếu khán đáo hạng của tháng 2 năm 2020.

Theo thủ tục cấp chiếu, thì Visa Office (VO) (tạm dịch là văn phòng chiếu khán) của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ phân phối khối số chiếu khán cho các Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ để sử dụng hàng tháng.  Việc phân phối số lượng của mổi khối số chiếu khán tùy thuộc vào những báo cáo cho biết bao nhiêu đương đơn đã nộp đầy đủ giấy tờ (tức là bộ hồ sơ giấy tờ thường được gọi là package 3) và hội đủ điều kiện để được phỏng vấn trong tháng đó.  Số lượng  chiếu khán được phân phối cho mổi Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ không được dành cho những đương đơn hồ sơ không được chấp thuận trong tháng đó.  Vào cuối tháng, những Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ phải trả lại những số chiếu khán không sử dụng về cho Visa Office.  Những số chiếu khán được trả về sẽ được tiếp tục chuyển ra cho các Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ vào tháng kế tiếp để sử dụng.  Đương đơn luôn luôn tùy thuộc vào ngày chiếu khán đáo hạng của tháng mà hồ sơ của họ được chấp thuận.

Trở lại về vấn đề bản thông tin chiếu khán của tháng 2 năm 2020, nếu chiếu khán không được chấp thuận vào cuối tháng giêng, đương đơn phải đợi đến khi nào ngày ưu tiên đáo hạng lại thì chiếu khán mới được cấp.