Thủ Tục Mới Để Lấy Dấu ADIT


Alien Documentation, Identification and Telecommunication (ADIT) stamp và cũng được gọi là I-551 stamp là dấu đóng vào hộ chiếu hoặc mẫu I-94 để chứng minh tạm thời về tình trạng sự thường trú của một người.  Dấu đóng ADIT thường được cấp trong khi đơn I-90 (đơn xin gia hạn thẻ xanh), đơn I-751 (đơn xin thẻ xanh 10 năm), hoặc đơn N-400 (đơn xin nhập quốc tịch Hoa Kỳ) đang chờ xử lý.  Vào ngày 16 tháng 3 năm 2023, Sở Di Trú USCIS công bố một thủ tục mới để một người có thể lấy dấu đóng ADIT.  Thủ tục mới này là do sự chậm trễ của Sở Di Trú USCIS trong việc xử lý các mẫu đơn nói trên.

Theo quy trình trước đây, thường trú nhân phải gọi cho Contact Center của Sở Di Trú USCIS để yêu cầu một cuộc hẹn InfoPass, phải đợi cuộc hẹn đó được sắp xếp, sau đó tham dự cuộc hẹn tại văn phòng Sở Di Trú USCIS địa phương để lấy dấu ADIT trong hộ chiếu của họ.  Do sự chậm trễ tại Contact Center của Sở Di Trú USCIS và số lượng cuộc hẹn InfoPass hạn chế, nhiều thường trú nhân đã không thể nhận được dấu ADIT kịp thời.

Theo thủ tục mới Sở Di Trú USCIS sẽ gửi bằng chứng tạm trú về tình trạng thường trú cho những người yêu cầu.  Để thực hiện yêu cầu, thường trú nhân phải làm theo các bước sau đây:
1. Gọi cho USCIS Contact Center theo số 800-375-5283.
2. Xác minh danh tính và địa chỉ của họ với nhân viên Sở Di Trú USCIS.
3. Viên chức sẽ xác định xem có cần một cuộc hẹn gặp trực tiếp InfoPass hay không hoặc liệu Sở Di Trú USCIS có thể cung cấp dấu ADIT qua đường bưu điện.

Một cuộc hẹn trực tiếp cần phải có cho những người có nhu cầu khẩn cấp về dấu ADIT, không có ảnh sẳng có thể sử dụng được trong hệ thống USCIS (chẳng hạn như thông qua thu thập sinh trắc học trước đó), hoặc trong trường hợp nhân viên USCIS không thể xác nhận danh tính hoặc địa chỉ của người thường trú nhân.

Đối với những người không cần đặt lịch hẹn InfoPass, USCIS có thẩm quyền đối với người thường trú nhân sẽ nhận thông tin của người thường trú nhân đó và sẽ cấp mẫu I-94 có đóng dấu ADIT, con dấu của Bộ An Ninh Nội An, và ảnh in của người thường trú nhân đó và gửi qua đường bưu điện.  Tài liệu này sẽ có giá trị đến 1 năm.

Chỉ có những thường trú nhân sau đây mới có thể sử dụng thủ tục mới này:
1. Thường trú nhân hợp pháp không có thẻ xanh (chẳng hạn như những người đã được chấp thuận sự thường trú và đang chờ chấp thẻ xanh).
2. Thường trú nhân có đơn I-90, đơn I-751, hoặc đơn N-400 đang chờ xử lý và đã hết hạn gia hạn tự động như được liệt kê trên thông báo biên nhận của họ.