Thay Đổi về Khám Sức Khỏe Cho Hồ Sơ Di Trú


Sở Di Trú USCIS tạm thời từ bỏ yêu cầu bác sĩ khám sức khỏe cho hồ sơ di trú phải ký mẫu đơn I-693 không quá 60 ngày trước khi đương sự nộp hồ sơ Adjustment of Status (tạm dịch là điều chỉnh tình trạng di trú sang thành thường trú nhân) cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2022.

Khi một người nộp hồ sơ Adjustment of Status, họ phải nộp mẫu đơn I-693, kết quả khám sức khỏe, do bác sĩ được Sở Di Trú USCIS chấp thuận cấp.  Trước đây mẫu đơn I-693 phải được bác sĩ ký trong vòng 60 ngày trước khi nộp hồ sơ Adjustment of Status mới có hiệu quả với Sở Di Trú USCIS.  Nhiều người nộp đơn đã bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 gây ra sự chậm trễ trong việc hoàn tất thủ tục khám sức khỏe.  Thay đổi tạm thời cho phép đương đơn nộp đơn Adjustment of Status với mẫu đơn I-693, dù là bác sĩ ký mẫu đơn I-693 hơn 60 ngày trước khi nộp hồ sơ Adjustment of Status, để giúp đương đơn hoàn thành quy trình nộp đơn mà không cần phải trải qua một cuộc khám sức khỏe khác.