Sở Di Trú USCIS Thông Báo Sẽ Mở Cửa Văn Phòng


Sở Di Trú USCIS vừa thông báo họ đang chuẩn bị mở lại các văn phòng vào hoặc sau ngày 4 tháng 6 năm 2020. Nhân viên tạic các văn phòng này đang tiếp tục thực hiện các dịch vụ thiết hiếu mà không yêu cầu tiếp xúc trục tiếp với công chúng trong khi các văn phòng tạm đóng cửa.


Văn phòng di trú địa phương sẽ gửi thư thông báo cho người nộp đơn và người bảo lãnh nào có hẹn phỏng vấn hoặc hẹn tuyên thệ quốc tịch bị ảnh hưởng bởi việc đóng cửa này.

Văn phòng tị nạn USCIS sẽ gửi thông báo hủy cuộc phỏng vấn và tự động lên lịch lại các cuộc phỏng vấn tị nạn.  Khi cuộc phỏng vấn được sắp xếp lại, những người xin tị nạn sẽ nhận được thông báo phỏng vấn mới với thời gian, ngày và địa điểm mới của cuộc phỏng vấn.

Khi Sở Di Trú USCIS tiếp tục hoạt động bình thường lại, Sở Di Trú USCIS sẽ tự động lên lịch lại các cuộc hẹn lăng tay chụp hình.  Đương đơn sẽ nhận được thư thông báo hẹn mới.