Sở Di Trú USCIS Thông Báo Sẽ Bắt Đầu Chấp Hành Quy Đinh Chính Thức về Điều Luật Cấm Nhập Cảnh vì là Gánh Nặng của Xã Hội


Sau quyết định của Tối Cao Pháp Viện cho phép Sở Di Trú USCIS được quyền chấp hành Quy Định Chính Thức, vào ngày 30 tháng 1 năm 2020, Sở Di Trú USCIS thông báo rằng Sở Di Trú USCIS sẽ bắt đầu chấp hành Quy Định Chính Thức vào ngày 24 tháng 2 năm 2020.  Sở Di Trú USCIS sẽ áp dụng quy định này vào những hồ sơ nào nộp từ ngày 24 tháng 2 năm 2020 trở đi còn những hồ sơ nào nộp trước ngày 24 tháng 2 năm 2020 sẽ không bị ảnh hưởng.  Thêm vào đó những người nào còn hưởng trợ cấp chính phủ nêu trong Quy Định Chính Thức từ ngày 24 tháng 2 năm 2020 trở đi thì hồ sơ di trú của họ có thể bị ảnh hưởng.

Để tránh sự áp dụng của Quy Định Chính Thức, Quý Vị nào tính nộp đơn xin thay đổi tình trạng di trú sang thành thường trú nhân (Adjustment of Status), hồ sơ xin gia hạng thị thực không di dân (Extension of Status), hoặc chuyển đổi thị thực không di dân (Change of Status) như từ B-2 sang F-1 thì phải nộp trước ngày 24 tháng 2 năm 2020.