Sở Di Trú USCIS Sữa Đổi Hướng Dẫn về Bài Thi Quốc Tịch


Bất đầu ngày 1 tháng 3 năm 2021, Sở Di Trú USCIS sẽ áp dụng bài thi quốc tịch năm 2008. Những người nộp đơn xin nhập quốc tịch Hoa Kỳ trước ngày 1 tháng 12 năm 2020, hoặc nộp đơn vào hoặc sau ngày 1 tháng 3 năm 2021, sẽ được thi bài thi của năm 2008. Những người nộp đơn vào hoặc sau ngày 1 tháng 12 năm 2020 và trước ngày 1 tháng 3 năm 2021, sẽ được cung cấp tùy đương đơn chọn lựa sử dụng bài thi của năm 2008 hoặc bài thi của năm 2020.

Theo điều luật Di Trú & Nhập Tịch, đương đơn xin nhập quốc tịch Hoa Kỳ phải chứng minh sự hiểu biết cơ bản về tiếng Anh và kiến thức và hiểu biết về Công Dân (Lịch Sử và Tổ Chức Công Quyền) Hoa Kỳ. Đương đơn có hai cơ hội để vượt qua các bài kiểm tra tiếng Anh và Công Dân. Vào ngày 1 tháng 12 năm 2020, Sở Di Trú USCIS đã thực hiện bài thi quốc tịch mới (bài thi năm 2020). Ngoài việc thay đổi nội dung của bài thi, bài thi năm 2020 cập nhật số lượng câu hỏi cho đương đơn để học (từ 100 câu hỏi trong bài thi năm 2008 đến 128 câu hổi cho bài thi năm 2020) và cập nhật số lượng câu hỏi thí sinh phải trả lời chính xác để đậu từ 6 câu đúng trong số 10 câu hỏi đến 12 câu đúng trong số 20 câu hỏi. Ngoài ra bài thi năm 2020 có thể vô tình tạo ra những cản trở đối với quá trình nhập tịch Hoa Kỳ. Để tuân theo sắc lệnh của Tổng Thống Biden về Khôi Phục Niềm Tin Vào Hệ Thống Nhập Cư Hợp Pháp và Củng Cố Nổ Lực Hội Nhập và Hòa Nhập Cho Người Mỹ Mới (Restoring Faith in Our Legal Immigration Systems and Strengthening Inegration and Inclusion Effors for New Americans), Sở Di Trú USCIS sẽ trở ngược lại và áp dụng bài thi năm 2008.