Sở Di Trú USCIS Gia Hạn Thời Gian Tạm Đóng Cửa Văn Phòng Vì COVID-19


Sở Di Trú USCIS thông báo vào ngày 17 tháng 3 năm 2020, Sở Di Trú USCIS sẽ tạm dừng dịch vụ trực tiếp tại những văn phòng di trú USCIS địa phương (USCIS field offices), văn phòng tị nạn USCIS (asylum offices), và những văn phòng lăng tay chụp hình (Application Support Centers) từ ngày 18 tháng 3 năm 2020 đến ngày 1 tháng 4 năm 2020. Vào ngày 1 tháng 4 năm 2020, Sở Di Trú USCIS thông báo thời gian tạm dừng dịch vụ trực tiếp được gia hạn đến ngày 4 tháng 5 năm 2020.

Văn phòng di trú địa phương sẽ gửi thư thông báo cho người nộp đơn và người bảo lãnh nào có hẹn phỏng vấn hoặc hẹn tuyên thệ quốc tịch bị ảnh hưởng bởi việc đóng cửa này.

Văn phòng tị nạn USCIS sẽ gửi thông báo hủy cuộc phỏng vấn và tự động lên lịch lại các cuộc phỏng vấn tị nạn.  Khi cuộc phỏng vấn được sắp xếp lại, những người xin tị nạn sẽ nhận được thông báo phỏng vấn mới với thời gian, ngày và địa điểm mới của cuộc phỏng vấn.

Khi Sở Di Trú USCIS tiếp tục hoạt động bình thường lại, Sở Di Trú USCIS sẽ tự động lên lịch lại các cuộc hẹn lăng tay chụp hình.  Đương đơn sẽ nhận được thư thông báo hẹn mới.