Sở Di Trú USCIS Gia Hạn Thẻ Xanh cho Đương Đơn I-751 và I-829


Sở Di Trú USCIS gia hạn hiệu lực của thẻ xanh, cho những người nộp đơn I-751 hoặc đơn I-829, 48 tháng sau ngày hết hạn của thẻ xanh.  Đơn I-751 là đơn xin chuyển từ thẻ xanh 2 năm sang thẻ xanh 10 năm cho diện vợ chồng.  Đơn I-829 là đơn xin chuyển từ thẻ xanh 2 năm sang thẻ xanh 10 năm cho diện EB-5.  Thay đổi này bắt đầu vào ngày 11 tháng 1 năm 2023 đối với mẫu đơn I-829 và sẽ bắt đầu vào ngày 25 tháng 1 năm 2023 đới với mẫu đơn I-751.Sở Di Trú USCIS thực hiện thay đổi ngày để phù hợp với thời gian xử lý hiện tại đối với mẫu đơn I-751 và mẫu đơn I-829 đã tang lên trong những năm qua.

Sở Di Trú USCIS đã cập nhật ngôn ngữ trên thông báo nhận mẫu đơn I-751 và mẫu đơn I-829 để gia hạn hiệu lực của thẻ xanh trong 48 tháng cho những cá nhân có mẫu đơn I-751 hoặc mẫu đơn I-829 mới nộp.  Sở Di Trú USCIS sẽ cấp thông báo biên nhận mới cho những thường trú nhân có thẻ xanh 2 năm đã nhận được thông báo với thời gian gia hạn ngắn hơn 48 tháng và hồ sơ vẫn đang chờ xử lý.  Các thông báo biên nhận này có thể đươc xuất trình cùng với thẻ xanh đã hết hạn làm bằng chứng về tình trạng thường trú của đương đơn và đương vẫn được phép làm việc và đi lại trong 48 tháng kể từ ngày hết hạn trên mặt trước của thẻ xanh đã hết hạn.