Sở Di Trú Bải Bỏ Quy Định Gánh Nặng Xã Hội


Vào ngày 10 tháng 3 năm 2021, Sở Di Trú USCIS thông báo sẽ không áp dụng Quy Định về Gánh Nặng Xã Hội và họ sẽ áp dụng luật của năm 1999.  Nếu đơn I-485 được nộp sau ngày 9 tháng 3 năm 2021, đương đơn không cần phải nộp mẫu đơn I-944.

Nếu đơn I-485 đã được nộp trước ngày 9 tháng 3 năm 2021 nhưng Sở Di Trú USCIS xét đơn sau ngày 9 tháng 3 năm 2021, Sở Di Trú USCIS sẽ không dùng những chi tiết đã khai trong đơn I-944 để quyết định đương đơn có phải là gánh nặng của xã hội hay không.

Nếu đương đơn nhận thư của Sở Di Trú USCIS yêu cầu bổ túc hồ sơ (Request for Evidence) hoặc thư thông báo ý định từ chối hồ sơ (Notice of Intent to Deny) yêu cầu đương đơn nộp giấy tờ liên quan đến Quy Định về Gánh Nặng Xã Hội và thời gian phải bổ túc vào hoặc sau ngày 9 tháng 3 năm 2021, thì đương đơn phải trả lời thư của Sở Di Trú USCIS theo thời gian nêu trong thư nhưng không cần phải cung cấp những giấy tờ đòi hỏi liên quan đến Quy Định về Gánh Nặng Xã Hội.  Nếu Sở Di Trú USCIS cần thêm chi tiết để quyết định về gánh nặng xã hội theo luật của năm 1999 thì Sở Di Trú sẽ gửi thư khác để yêu cầu đương đơn bổ túc.