R-1 Visa


R-1 visa là diện thị thực không định cư theo diện tôn giáo là diện chiến khán dành cho:

1.  Minister tức là thầy giảng đạo.  Giáo Tế, người hành nghề giảng đạo về khoa Tin Lành (Christian Science), về Phật Giáo, và viên chức của Salvation Army có thể được xem như là thầy giảng đạo;

2.  Những người làm việc với tư cách chuyên môn về khuynh hướng tôn giáo hoặc nghề nghiệp; hoặc

3.  Những người làm việc trong lãnh vực tôn giáo, cho một cơ quan tôn giáo, và hai năm trước khi nộp đơn xin chiếu khán, đương đơn phải là hội viên của của tôn giáo đó và tôn giáo đó phải được công nhận là một cơ quan thiện nguyện ở Hoa Kỳ.

Dưới điều luật di trú, thầy giảng đạo (Minister) nghĩa là một người được công nhận bởi một giáo phái để chấp hành việc thờ phượng tôn giáo và thi hành những nhiệm vụ mà thường được thực hành bởi một viên chức có thẩm quyền trong giới tu sĩ của tôn giáo đó như linh mục, mục sư, tăng, ni, v.v.

Chuyên môn có ý nghĩa là đương đơn phải có bằng cấp bốn (4) năm đại học.  Nghề nghiệp thuộc về tôn giáo là những hoạt động có quan hệ đến nghi thức tôn giáo cổ truyền.  Điển hình là nhân viên thi hành những nghi thức hành lễ, thông dịch viên, xướng ngôn viên của đài phát thanh tôn giáo, nhân viên làm việc trong bện viện của giáo phái.  Những việc làm như thư ký, những người gây quĩ cho hội hoặc nhân viên bảo trì sẽ không được chấp nhận là chuyên môn trong vấn đề tôn giáo.  Nghề nghiệp thuộc đạo giáo có liên quan đến những nghi thức tôn giáo cổ truyền.  Điển hình là nữ tu sĩ và thầy tu.

Thị thực không định cư này có giới hạn tối đa là năm (5) năm.  Chiếu khán đầu tiên được cấp có giá trị 30 tháng và đương đơn có thể gia hạn được thêm 30 tháng.  Sau năm (5) năm, đương đơn phải rời Hoa Kỳ ít nhất một năm và sau đó có thể trở lại Hoa Kỳ với diện chiếu khán giới hạn tôn giáo.  Dưới diện chiếu khán giới hạn này, Vợ hoặc Chồng và con được hưởng theo đương đơn như những chiếu khán giới hạn khác.