Quyền Giám Đốc ICE Tae D. Johnson Đã Ban Hành Chỉ Thị về Chấp Hành Luật Di Trú và Trục Xuất


Vào ngày 18 tháng 2 năm 2021, Quyền Giám Đốc ICE Tae D. Johnson đã ban hành một chỉ thị  thiết lập hướng dẫn tạm thời nhằm hỗ trợ các sự chấp hành luật di trú và thành phần nào ưu tiên cần phải trục xuất do Quyền Bộ Trưởng Bộ An Ninh Nội Địa Pekoske ban hành vào ngày 20 tháng 1 năm 2021.  Hướng dẫn này có hiệu lực ngay lập tức và áp dụng cho tất cả các cơ quan và chương trình của văn phòng ICE và bao gồm các hành động thực thi, quyết định tạm giữ, thực hiện lệnh trục xuất cuối cùng, chi tiêu tài chính và lập kế hoạch chiến lược.  Chỉ thị này đưa ra những thay đổi đầy hứa hẹn nhưng cần phải có nhiều cải cách hơn để có thể có một hệ thống chấp hành luật di trú hiệu quả và nhân đạo hơn.