Quy Định Về Gánh Nặng Xã Hội Sẽ Bị Bải Bỏ


Vào ngày 14 tháng 8 năm 2019, Bộ An Ninh Nội Địa thông báo Quy Định Chính Thức về Gánh Nặng Xã Hội sẽ được bất đầu áp dụng vào ngày 15 tháng 10 năm 2019.  Những hồ sơ xin thẻ xanh nào được nộp trước ngày 15 tháng 10 năm 2019 sẽ không bị áp dụng Quy Định Chính Thức này.  Quy Định Chính Thức này tăng đáng kể tiêu chuẩn để đánh giá khả năng của đương đơn có thể trở thành Gánh Nặng của Xã Hội hay không.  Mẫu đơn I-864 – Affidavit of Support (Đơn Bảo Trợ Tài Chánh) không đũ để thuyết phục Sở Di Trú USCIS mà Sở Di Trú USCIS sẽ dựa vào mẫu đơn mới I-944 – Declaration of Self-Sufficiency (tạm dịch tuyên bố tực túc).

Vào ngày 2 tháng 11 năm 2020, Tòa Sơ Thẩm Liên Bang (U.S. District Court) ở Cook County, Illinois ra phán quyết bải bỏ Quy Định Chính Thức về Gánh Nặng Xã Hội.  Nghĩa là hồ sơ I-485 xin thay đổi tình trạng di trú sang thành thường trú nhân (Adjustment of Status) không cần phải nộp đơn I-944.  Bộ An Ninh Nội Địa khán cáo lên Tòa Phúc Thẩm Liên Bang Khu Vực 7 (Seventh Circuit U.S. Court of Appeals) và Tòa Phúc Thẩm ra lệnh hoản lại quyết định của tòa dưới trong thời gian tòa xét xữ hồ sơ khán cáo cửa Bộ An Ninh Nội Địa.  Nghĩa là hồ sơ xin thay đổi tình trạng di trú sang thành thường trú nhân phải nộp chung với đơn I-944.

Chiếu theo sắc lệnh của Tổng Thống Biden chỉ đạo Bộ An Ninh Nội Địa phải duyệt lại Quy Định Chính Thức về Gánh Nặng Xã Hội, vào ngày 9 tháng 3 năm 2021, Bộ An Ninh Nội Địa thông báo sẻ không tiếp tục theo đuổi hồ sơ khán cáo ở Tối Cao Pháp Viện về Quy Định Gánh Nặng Xã Hội.  Sau đó Bộ Tư Pháp nộp đơn bải bỏ hồ sơ khán cáo với Tối Cao Pháp Viện.  Bộ An Ninh Nội Địa thông báo khi nào Tòa Sơ Thẩm Liên Bang ở Cook County Illinois ra quyết định bải bỏ Quy Định Gánh Nặng Xã Hội thì lúc đó mẫu đơn I-944 sẽ không cần phải nộp với mẫu đơn I-485.