Nhiều Tòa Di Trú Hoa Kỳ Tạm Đóng Cửa Vì COVID-19

Executive Office for Immigration Review (EOIR), là một văn phòng của Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ và chịu trách nhiệm xét xử tất cả các hồ sơ di trú. EOIR giám sát các tòa án di trú tại Hoa Kỳ thông qua văn phòng Chánh Án Di Trú (Chief Immigration Judge).

Vào hôm 17 tháng 3 năm 2020, EOIR thông báo sẽ tạm ngưng xét xử những hồ sơ trục xuất của những bị đơn không bị giam giữ (non-detained cases) bất đầu ngày 18 tháng 3 năm 2020 đến ngày 10 tháng 4 năm 2020.

Những hồ sơ trục xuất của những bị đơn đang bị giam giữ (detained cases) vẫn được tiếp tục giả quyết và những tòa di trú đó vẫn còn mở cửa để tiếp tục xét xữ những hồ sơ bị đơn đang bị giam giữ.

Những tòa di trú sau đây được tạm đóng cửa:

Atlanta, Georgia;

Charlotte, North Carolina;

Houston - S. Gessner Road, Texas;

Los Angeles - Olive Street, California;

Louisville, Kentucky;

Memphis, Tennessee;

Newark, New York;

New York - Broadway, New York;

New York - Federal Plaza, New York;

Sacramento, California;

Seattle, Washington.