Hướng Dẫn Chính Sách Mới Cho Thị Thực O-1B


Vào ngày 3 tháng 3 năm 2023, Sở Di Trú USCIS ban hành hướng dẫn chính sách để làm rõ cách Sở Di Trú USCIS đánh giá bằng chứng để xác định một người hội đủ điều kiện cho thị thực không định cư O-1B dành cho những người có khả năng phi thường trong nghệ thuật hoặc có thành tích phi thường trong ngành điện ảnh hoặc truyền hình.

O-1 visa là thị thực không định cư dành cho những người có khả năng phi thường trong khoa học, nghệ thuật, kinh doanh, giáo dục và thể thao, và những người có thành tích phi thường trong ngành điện ảnh hoặc truyền hình.  Hướng dẫn chính sách mới này bao gồm một biểu đồ vào phụ lục mô tả các ví dụ về bằng chứng có thể đáp ứng điều kiện của thị thực O-1B, cũng như các cân nhắc liên quan đến việc dánh giá bằng chứng đó.  Biểu đồ này cũng hỗ trợ người khởi kiện nộp bằng chứng thích hợp có thể chứng minh tư cách hội đủ điều kiện của người thụ hưởng.