Hướng Dẫn Chính Sách Lăng Tay Di Động


Vào ngày 7 tháng 3 năm 2023, Sở Di Trú USCIS ban hành hướng dẫn chính sách để giải quyết cách Sở Di Trú USCIS cung cấp dịch vụ lăng tay và chụp hình di động.  Mục đích của hướng dẫn mới là giảm bớt cản trở cho những đương đơn không thể đến Application Support Center (ASC) của Sở Di Trú để lăng tay và chụp hình vì lăng tay và chụp hình là sự cần thiết cho một số đơn để xin quyền lợi.  Hướng dẫn mô tả các trường hợp mà Sở Di Trú USCIS có thể cung cấp dịch vụ lăng tay và chụp hình di động và khi nào Sở Di Trú USCIS có thể sử dụng dịch vụ của các cơ quan khác gần địa chỉ của đương đơn.

Thường sau khi đương đơn nộp đơn xin quyền lợi di trú, Sở Di Trú USCIS sắp xếp một cuộc hẹn để lăng tay và chụp hình tại Application Support Center địa phương.  Thông báo cuộc hẹn cho biết ngày, giờ và địa điểm của Application Support Center.  Đương đơn phải mang theo giấy hẹn và giấy tờ tùy thân như thẻ xanh, hộ chiếu, hoặc bằng lái xe đến cuộc hẹn.  Nếu đương đơn không tới cuộc hẹn lăng tay, Sở Di Trú USCIS sẽ từ chối đơn xin quyền lợi của đương đơn ngoại trừ Sở Di Trú USCIS nhận được yêu cầu thay đổi địa chỉ hoặc yêu cầu sắp xếp lại cuộc hẹn trước ngày hẹn của đương đơn.

Sở Di Trú USCIS có thể cung cấp dịch vụ lăng tay di động cho những người khuyết tật hoặc lý do sức khỏe khiến họ không thể tới Application Support Center để lăng tay.  Trong những trường hợp rất hạn chế khác, Sở Di Trú USCIS có thể tùy ý cung cấp dịch vụ lăng tay di động cho những người không thể trực tiếp tham dự cuộc hẹn tại Application Support Center.  Lăng tay và chụp hình di động là dịch vụ Sở Di Trú USCIS cung cấp để thu tập dấu vân tay và hình của đương đơn tại các địa điểm được xác định trước và không phải tại Application Support Center của Sở Di Trú USCIS.