H-1B Visa


Diện visa H-1B là diện dùng để bảo lãnh những người có nghề nghiệp chuyên môn vào Hoa Kỳ làm việc.  Sở dĩ diện này được lập ra vì rất nhiều công ty ở Hoa Kỳ thiếu chuyên viên, hoặc không đủ nhân viên chuyên nghiệp nên cần thêm những tài năng đã được đào tạo ở nước ngoài vào làm việc, vì thế chính phủ Hoa Kỳ đã dành một số chiếu khán cho những người có khả năng đó. Số thị thực mỗi năm được dành cho diện H-1B với bằng cử nhân là 65,000 thị thực và H-1B với bằng thạc sĩ trở lên là 20,000 thị thực, tổng cộng hàng năm là 85,000 thị thực.  Vì trong những năm trước Hoa Kỳ cần thêm nhiều nhân viên chuyên môn nên số chiếu khán được tăng lên là 195,000 chiếu khán và sau năm 2003 đã trở lại số chiếu khán thường lệ là 65,000 cho diện H-1B với bằng cử nhân.

Vào năm 2020, Sở Di Trú USCIS đã triển khai quy trình đăng ký điện tử cho chương trình visa H-1B. Những công ty muốn bảo lãnh nhân viên theo chương trình H-1B, trước tiên phải đăng ký điện tử và thanh toán phí đăng ký H-1B $10 cho mỗi một người nhân viên mà công ty muốn bảo lãnh. Quy trình đăng ký điện tử đã hợp lý hóa quá trình xử lý bằng cách giảm thủ tục giấy tờ và trao đổi dữ liệu, đồng thời giúp tiết kiệm chi phí tổng thể cho các công ty muốn bảo lãnh nhân viên theo chương trình H-1B. Theo quy trình này, những công ty muốn bảo lãnh nhân viên (còn được gọi là người đăng ký) và đại diện được ủy quyền của họ, hoàn thành quy trình đăng ký chỉ yêu cầu thông tin cơ bản về công ty muốn bảo lãnh nhân viên và từng người lao động được yêu cầu. Sở Di Trú USCIS sẽ mở giai đoạn đăng ký ban đầu trong tối thiểu 14 ngày theo lịch mỗi năm tài chính. Quá trình lựa chọn H-1B sau đó sẽ được thực hiện trên các đăng ký điện tử được gửi đúng cách. Chỉ những người có đăng ký được chọn mới đủ điều kiện nộp đơn yêu cầu giới hạn H-1B.

Diện visa H-1B đòi hỏi người nước ngoài phải làm việc với tư cách chuyên môn, bằng cấp tối thiểu là Cử Nhân, không được làm mất việc làm của công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân và phải được trả với mức lương theo thị trường hoặc cao hơn.

Theo luật di trú hiện nay, có một số nghề nghiệp mà Sở Di Trú cho là chuyên môn.  Những nghề nghiệp ấy là: Kỹ Sư, Bác Sĩ, Kế Toán viên, Luật Sư, Cố Vấn Luật Pháp Ngoại Quốc, Nhà Bác Học, Nhà Bảo Quản Thư-Viện, Nhà Tâm Lý Học, Kiến Trúc Sư, Giáo Sư, Ký Giả, Giám Đốc Biên Tập, và Giám Đốc Cố Vấn.  Ngoài ra còn nhiều nghề nghiệp khác có thể được coi là nghề nghiệp chuyên môn nếu chứng minh với Sở Di Trú rằng nghề nghiệp cần có một sự hiểu biết đặc biệt và bằng Cử Nhân là sự đòi hỏi tối thiểu để làm việc đó.

Còn vấn đề không được làm mất việc làm của công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân Hoa Kỳ, thì Công Ty tuyển nhận chuyên viên phải cam kết với Sở Lao Động rằng việc làm đó không có ảnh hưởng tới công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân Hoa Kỳ.

Mức lương trả cho người nước ngoài phải cao bằng hoặc cao hơn mức lương của công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân Hoa Kỳ.  Nếu Quí Vị hội đủ những điều kiện mà chúng tôi vừa nêu trên thì nên liên lạc với một văn phòng luật sư am tường về luật di trú để giúp quí vị xin vào Hoa Kỳ làm việc hoặc chuyển những diện khác sang diện H-1B.