Diện Thân Nhân - Tháng 8 Năm 2020


NGÀY ĐÁO HẠN ĐỂ ĐƯỢC PHỎNG VẤN


DIỆN
ƯU TIÊN
KHẮP
THẾ GIỚI
CHINA
Mainland
Born
INDIAMEXICOPHILIPPINES
1ST
15/08/2014
15/08/2014
15/89/2014
22/12/1997
01/09/2011
2A
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
2B
08/06/2015
08/06/2015
08/06/2015
22/03/1999
01/04/2011
3RD
01/06/2008
01/06/2008
01/06/2008
15/07/1996
15/11/2001
4TH
08/09/2006
08/09/2006
22/02/2005
15/06/1998
01/09/2001

 

NGÀY ĐÁO HẠN ĐỂ ĐƯỢC MỞ HỒ SƠ

DIỆN
ƯU TIÊN
KHẮP
THẾ GIỚI
CHINA
Mainland
Born
INDIAMEXICOPHILIPPINES
1ST
08/06/2015
08/06/2015
08/06/2015
01/02/2000
08/06/2012
2A
01/07/2020
01/07/2020
01/07/2020
01/07/2020
01/07/2020
2B
15/03/2016
15/03/2016
15/03/2016
08/11/1999
01/12/2011
3RD
08/05/2009
08/05/2009
08/05/2009
01/08/2000
22/08/2002
4TH
01/09/2007
01/09/2007
08/11/2005
01/04/1999
08/05/2002

 

DIỆN ƯU TIÊN 1: Ưu tiên 1 được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

DIỆN ƯU TIÊN 2A: Ưu tiên 2A được dành cho Vợ, Chồng, hoặc Con cái dưới 21 tuổi của thường trú nhân.

DIỆN ƯU TIÊN 2B: Ưu tiên 2B được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của thường trú nhân.

DIỆN ƯU TIÊN 3: Ưu tiên 3 được dành cho những người con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

DIỆN ƯU TIÊN 4: Ưu tiên 4 được dành cho Anh, Chị hoặc Em của công dân Hoa Kỳ.