Diện Thân Nhân - Tháng 6 Năm 2022


NGÀY ĐÁO HẠN ĐỂ ĐƯỢC PHỎNG VẤN

DIỆN
ƯU TIÊN
KHẮP
THẾ GIỚI
CHINA
Mainland
Born
INDIAMEXICOPHILIPPINES
1ST
01DEC14
01DEC14
01DEC14
01FEB00
01MAR12
2A
CURRENT
CURRENT
CURRENT
CURRENT
CURRENT
2B
22SEP15
22SEP15
22SEP15
01FEB01
22OCT11
3RD
22NOV08
22NOV08
22NOV08
15SEP97
08JUN02
4TH
22MAR07
22MAR07
15SEP05
01MAR00
22AUG02

NGÀY ĐÁO HẠN ĐỂ ĐƯỢC MỞ HỒ SƠ

DIỆN
ƯU TIÊN
KHẮP
THẾ GIỚI
CHINA
Mainland
Born
INDIAMEXICOPHILIPPINES
1ST
15MAY16
15MAY16
15MAY16
01MAY01
22APR15
2A
CURRENT
CURRENT
CURRENT
CURRENT
CURRENT
2B
22SEP16
22SEP16
22SEP16
01MAY01
01OCT13
3RD
22AUG09
22AUG09
22AUG09
01MAR01
08NOV03
4TH
01OCT07
01OCT07
22FEB06
01MAR01
22APR04

 

DIỆN ƯU TIÊN 1: Ưu tiên 1 được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

DIỆN ƯU TIÊN 2A: Ưu tiên 2A được dành cho Vợ, Chồng, hoặc Con cái dưới 21 tuổi của thường trú nhân.

DIỆN ƯU TIÊN 2B: Ưu tiên 2B được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của thường trú nhân.

DIỆN ƯU TIÊN 3: Ưu tiên 3 được dành cho những người con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

DIỆN ƯU TIÊN 4: Ưu tiên 4 được dành cho Anh, Chị hoặc Em của công dân Hoa Kỳ.