Diện Thân Nhân - Tháng 6 Năm 2021


NGÀY ĐÁO HẠN ĐỂ ĐƯỢC PHỎNG VẤN


DIỆN
ƯU TIÊN
KHẮP
THẾ GIỚI
CHINA
Mainland
Born
INDIAMEXICOPHILIPPINES
1ST
01NOV14
01NOV14
01NOV14
01MAY98
22FEB12
2A
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
2B
22AUG15
22AUG15
22AUG15
08SEP99
15OCT11
3RD
01SEP08
01SEP08
01SEP08
15NOV96
08JUN02
4TH
08DEC06
08DEC06
08MAY05
01SEP98
08JUN02

NGÀY ĐÁO HẠN ĐỂ ĐƯỢC MỞ HỒ SƠ

DIỆN
ƯU TIÊN
KHẮP
THẾ GIỚI
CHINA
Mainland
Born
INDIAMEXICOPHILIPPINES
1ST
01MAR16
01MAR16
01MAR16
15MAY00
15MAY14
2A
01MAY21
01MAY21
01MAY21
01MAY21
01MAY21
2B
15AUG16
15AUG16
15AUG16
08AUG00
01AUG13
3RD
01AUG09
01AUG09
01AUG09
08SEP00
08AUG03
4TH
01OCT07
01OCT07
01DEC05
08MAY99
08AUG03

 

DIỆN ƯU TIÊN 1: Ưu tiên 1 được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

DIỆN ƯU TIÊN 2A: Ưu tiên 2A được dành cho Vợ, Chồng, hoặc Con cái dưới 21 tuổi của thường trú nhân.

DIỆN ƯU TIÊN 2B: Ưu tiên 2B được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của thường trú nhân.

DIỆN ƯU TIÊN 3: Ưu tiên 3 được dành cho những người con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

DIỆN ƯU TIÊN 4: Ưu tiên 4 được dành cho Anh, Chị hoặc Em của công dân Hoa Kỳ.