Diện Thân Nhân - Tháng 6 Năm 2020


NGÀY ĐÁO HẠN ĐỂ ĐƯỢC PHỎNG VẤN

DIỆN
ƯU TIÊN
KHẮP
THẾ GIỚI
CHINA
Mainland
Born
INDIAMEXICOPHILIPPINES
1ST
22MAY14
22MAY14
22MAY14
15NOV97
01FEB11
2A
CURRENT
CURRENT
CURRENT
CURRENT
CURRENT
2B
15MAR15
15MAR15
15MAR15
15FEB99
01SEP10
3RD
15APR08
15APR08
15APR08
22JUN96
15APR01
4TH
08AUG06
08AUG06
22JAN05
08MAY98
01FEB01

 

NGÀY ĐÁO HẠN ĐỂ ĐƯỢC MỞ HỒ SƠ

DIỆN
ƯU TIÊN
KHẮP
THẾ GIỚI
CHINA
Mainland
Born
INDIAMEXICOPHILIPPINES
1ST
15FEB15
15FEB15
15FEB15
22DEC99
01SEP11
2A
01MAY20
01MAY20
01MAY20
01MAY20
01MAY20
2B
01DEC15
01DEC15
01DEC15
22SEP99
01MAY11
3RD
15MAR09
15MAR09
15MAR09
15JUL00
15APR01
4TH
31JUL07
31JUL07
01OCT05
08FEB99
01SEP01

 

DIỆN ƯU TIÊN 1: Ưu tiên 1 được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

DIỆN ƯU TIÊN 2A: Ưu tiên 2A được dành cho Vợ, Chồng, hoặc Con cái dưới 21 tuổi của thường trú nhân.

DIỆN ƯU TIÊN 2B: Ưu tiên 2B được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của thường trú nhân.

DIỆN ƯU TIÊN 3: Ưu tiên 3 được dành cho những người con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

DIỆN ƯU TIÊN 4: Ưu tiên 4 được dành cho Anh, Chị hoặc Em của công dân Hoa Kỳ.