Diện Thân Nhân - Tháng 5 Năm 2020


NGÀY ĐÁO HẠN ĐỂ ĐƯỢC PHỎNG VẤN


DIỆN
ƯU TIÊN
KHẮP
THẾ GIỚI
CHINA
Mainland
Born
INDIAMEXICOPHILIPPINES
1ST
22/03/2014
22/03/2014
22/03/2014
22/10/1997
01/09/2010
2A
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
2B
15/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
15/01/1999
01/06/2010
3RD
15/03/2008
15/03/2008
15/03/2008
08/06/1996
15/11/2000
4TH
22/07/2006
22/07/2006
08/01/2005
15/04/1998
01/10/2000

 

NGÀY ĐÁO HẠN ĐỂ ĐƯỢC MỞ HỒ SƠ

DIỆN
ƯU TIÊN
KHẮP
THẾ GIỚI
CHINA
Mainland
Born
INDIAMEXICOPHILIPPINES
1ST
22/11/2014
22/11/2014
22/11/2014
08/12/1999
01/06/2011
2A
01/03/2020
01/03/2020
01/03/2020
01/03/2020
01/03/2020
2B
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
08/09/1999
01/02/2011
3RD
15/12/2008
15/12/2008
15/12/2008
15/07/2000
22/08/2001
4TH
28/07/2007
28/07/2007
28/07/2005
22/01/1999
01/06/2001

 

DIỆN ƯU TIÊN 1: Ưu tiên 1 được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

DIỆN ƯU TIÊN 2A: Ưu tiên 2A được dành cho Vợ, Chồng, hoặc Con cái dưới 21 tuổi của thường trú nhân.

DIỆN ƯU TIÊN 2B: Ưu tiên 2B được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của thường trú nhân.

DIỆN ƯU TIÊN 3: Ưu tiên 3 được dành cho những người con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

DIỆN ƯU TIÊN 4: Ưu tiên 4 được dành cho Anh, Chị hoặc Em của công dân Hoa Kỳ.