Diện Thân Nhân - Tháng 4 Năm 2021


NGÀY ĐÁO HẠN ĐỂ ĐƯỢC PHỎNG VẤN


DIỆN
ƯU TIÊN
KHẮP
THẾ GIỚI
CHINA
Mainland
Born
INDIAMEXICOPHILIPPINES
1ST
08/10/2014
08/10/2014
08/10/2014
08/02/1998
08/01/2012
2A
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
2B
08/08/2015
08/08/2015
08/08/2015
22/07/1999
01/09/2011
3RD
08/08/2008
08/08/2008
08/08/2008
01/10/1996
01/04/2002
4TH
01/11/2006
01/11/2006
08/04/2005
22/07/1998
08/04/2002

 

NGÀY ĐÁO HẠN ĐỂ ĐƯỢC MỞ HỒ SƠ

DIỆN
ƯU TIÊN
KHẮP
THẾ GIỚI
CHINA
Mainland
Born
INDIAMEXICOPHILIPPINES
1ST
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
01/03/2000
01/09/2013
2A
01/03/2021
01/03/2021
01/03/2021
01/03/2021
01/03/2021
2B
15/06/2016
15/06/2016
15/06/2016
08/07/2000
08/11/2012
3RD
22/06/2009
22/06/2009
22/06/2009
08/09/2000
01/05/2003
4TH
01/10/2007
01/10/2007
01/12/2005
08/05/1999
01/05/2003

 

DIỆN ƯU TIÊN 1: Ưu tiên 1 được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

DIỆN ƯU TIÊN 2A: Ưu tiên 2A được dành cho Vợ, Chồng, hoặc Con cái dưới 21 tuổi của thường trú nhân.

DIỆN ƯU TIÊN 2B: Ưu tiên 2B được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của thường trú nhân.

DIỆN ƯU TIÊN 3: Ưu tiên 3 được dành cho những người con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

DIỆN ƯU TIÊN 4: Ưu tiên 4 được dành cho Anh, Chị hoặc Em của công dân Hoa Kỳ.