Diện Thân Nhân - Tháng 3 Năm 2021


NGÀY ĐÁO HẠN ĐỂ ĐƯỢC PHỎNG VẤN


DIỆN
ƯU TIÊN
KHẮP
THẾ GIỚI
CHINA
Mainland
Born
INDIAMEXICOPHILIPPINES
1ST
22/09/2014
22/09/2014
22/09/2014
08/02/1998
08/01/2012
2A
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
2B
22/07/2015
22/07/2015
22/07/2015
15/07/1999
15/08/2011
3RD
01/08/2008
01/08/2008
01/08/2008
15/09/1996
08/03/2002
4TH
22/10/2006
22/10/2006
22/03/2005
15/07/1998
01/03/2002

 

NGÀY ĐÁO HẠN ĐỂ ĐƯỢC MỞ HỒ SƠ

DIỆN
ƯU TIÊN
KHẮP
THẾ GIỚI
CHINA
Mainland
Born
INDIAMEXICOPHILIPPINES
1ST
08/08/2015
08/08/2015
08/08/2015
01/03/2000
22/10/2012
2A
01/02/2021
01/02/2021
01/02/2021
01/02/2021
01/02/2021
2B
22/05/2016
22/05/2016
22/05/2016
22/12/1999
15/04/2012
3RD
22/06/2009
22/06/2009
22/06/2009
08/09/2000
08/01/2003
4TH
01/10/2007
01/10/2007
01/12/2005
08/05/1999
01/10/2002

 

DIỆN ƯU TIÊN 1: Ưu tiên 1 được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

DIỆN ƯU TIÊN 2A: Ưu tiên 2A được dành cho Vợ, Chồng, hoặc Con cái dưới 21 tuổi của thường trú nhân.

DIỆN ƯU TIÊN 2B: Ưu tiên 2B được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của thường trú nhân.

DIỆN ƯU TIÊN 3: Ưu tiên 3 được dành cho những người con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

DIỆN ƯU TIÊN 4: Ưu tiên 4 được dành cho Anh, Chị hoặc Em của công dân Hoa Kỳ.