Diện Thân Nhân - Tháng 12 Năm 2021


NGÀY ĐÁO HẠN ĐỂ ĐƯỢC PHỎNG VẤN


DIỆN
ƯU TIÊN
KHẮP
THẾ GIỚI
CHINA
Mainland
Born
INDIAMEXICOPHILIPPINES
1ST
01DEC14
01DEC14
01DEC14
08MAY99
01MAR12
2A
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
2B
22SEP15
22SEP15
22SEP15
01 JUL00
22OCT11
3RD
22NOV08
22NOV08
22NOV08
15JUL97
08JUN02
4TH
22MAR07
22MAR07
15SEP05
15MAR99
22AUG02

NGÀY ĐÁO HẠN ĐỂ ĐƯỢC MỞ HỒ SƠ

DIỆN
ƯU TIÊN
KHẮP
THẾ GIỚI
CHINA
Mainland
Born
INDIAMEXICOPHILIPPINES
1ST
15MAY16
15MAY16
15MAY16
01DEC00
22APR15
2A
01SEP21
01SEP21
01SEP21
01SEP21
01SEP21
2B
22SEP16
22SEP16
22SEP16
01JAN01
01OCT13
3RD
22AUG09
22AUG09
22AUG09
08SEP00
01OCT03
4TH
01OCT07
01OCT07
01JAN06
01AUG99
01FEB04

 

DIỆN ƯU TIÊN 1: Ưu tiên 1 được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

DIỆN ƯU TIÊN 2A: Ưu tiên 2A được dành cho Vợ, Chồng, hoặc Con cái dưới 21 tuổi của thường trú nhân.

DIỆN ƯU TIÊN 2B: Ưu tiên 2B được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của thường trú nhân.

DIỆN ƯU TIÊN 3: Ưu tiên 3 được dành cho những người con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

DIỆN ƯU TIÊN 4: Ưu tiên 4 được dành cho Anh, Chị hoặc Em của công dân Hoa Kỳ.