Diện Thân Nhân - Tháng 1 Năm 2022


NGÀY ĐÁO HẠN ĐỂ ĐƯỢC PHỎNG VẤN


DIỆN
ƯU TIÊN
KHẮP
THẾ GIỚI
CHINA
Mainland
Born
INDIAMEXICOPHILIPPINES
1ST
01DEC14
01DEC14
01DEC14
08SEP99
01MAR12
2A
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
2B
22SEP15
22SEP15
22SEP15
01SEP00
22OCT11
3RD
22NOV08
22NOV08
22NOV08
15SEP97
08JUN02
4TH
22MAR07
22MAR07
15SEP05
22APR99
22AUG02

NGÀY ĐÁO HẠN ĐỂ ĐƯỢC MỞ HỒ SƠ

DIỆN
ƯU TIÊN
KHẮP
THẾ GIỚI
CHINA
Mainland
Born
INDIAMEXICOPHILIPPINES
1ST
15MAY16
15MAY16
15MAY16
01FEB01
22APR15
2A
01OCT21
01OCT21
01OCT21
01OCT21
01OCT21
2B
22SEP16
22SEP16
22SEP16
01MAR01
01OCT13
3RD
22AUG09
22AUG09
22AUG09
08OCT00
01OCT03
4TH
01OCT07
01OCT07
01JAN06
22AUG99
01FEB04

 

DIỆN ƯU TIÊN 1: Ưu tiên 1 được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

DIỆN ƯU TIÊN 2A: Ưu tiên 2A được dành cho Vợ, Chồng, hoặc Con cái dưới 21 tuổi của thường trú nhân.

DIỆN ƯU TIÊN 2B: Ưu tiên 2B được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của thường trú nhân.

DIỆN ƯU TIÊN 3: Ưu tiên 3 được dành cho những người con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

DIỆN ƯU TIÊN 4: Ưu tiên 4 được dành cho Anh, Chị hoặc Em của công dân Hoa Kỳ.