Diện Thân Nhân - Tháng 1 Năm 2021


NGÀY ĐÁO HẠN ĐỂ ĐƯỢC PHỎNG VẤN


DIỆN
ƯU TIÊN
KHẮP
THẾ GIỚI
CHINA
Mainland
Born
INDIAMEXICOPHILIPPINES
1ST
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/01/1998
01/01/2012
2A
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
2B
08/07/2015
08/07/2015
08/07/2015
01/05/1999
15/08/2011
3RD
08/07/2008
08/07/2008
08/07/2008
22/08/1996
01/03/2002
4TH
08/10/2006
08/10/2006
15/03/2005
01/07/1998
01/02/2002

 

NGÀY ĐÁO HẠN ĐỂ ĐƯỢC MỞ HỒ SƠ

DIỆN
ƯU TIÊN
KHẮP
THẾ GIỚI
CHINA
Mainland
Born
INDIAMEXICOPHILIPPINES
1ST
22/07/2015
22/07/2015
22/07/2015
22/02/2000
08/10/2012
2A
01/08/2020
01/08/2020
01/08/2020
01/08/2020
01/08/2020
2B
01/05/2016
01/05/2016
01/05/2016
01/12/1999
01/04/2012
3RD
01/06/2009
01/06/2009
01/06/2009
15/08/2000
22/12/2002
4TH
15/09/2007
15/09/2007
22/11/2005
22/04/1999
01/09/2002

 

DIỆN ƯU TIÊN 1: Ưu tiên 1 được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

DIỆN ƯU TIÊN 2A: Ưu tiên 2A được dành cho Vợ, Chồng, hoặc Con cái dưới 21 tuổi của thường trú nhân.

DIỆN ƯU TIÊN 2B: Ưu tiên 2B được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của thường trú nhân.

DIỆN ƯU TIÊN 3: Ưu tiên 3 được dành cho những người con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

DIỆN ƯU TIÊN 4: Ưu tiên 4 được dành cho Anh, Chị hoặc Em của công dân Hoa Kỳ.