Diện Nghề Nghiệp - Tháng 7 Năm 2020


NGÀY ĐÁO HẠN ĐỂ ĐƯỢC PHỎNG VẤN

DIỆN
ƯU TIÊN
KHẮP
THẾ GIỚI
VIỆT NAM
 CHINA
Mainland
Born
EL SALVADOR
GUATEMALA
HONDURAS
INDIA
MEXICOPHILIPPINES
1ST
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
 22/08/2017 ĐÁO HẠN   08/05/2017 ĐÁO HẠN  ĐÁO HẠN
2ND
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
 08/11/2015 ĐÁO HẠN  08/07/2009
 ĐÁO HẠN ĐÁO HẠN 
3RD
15/04/2018
15/04/2018
 22/06/2016  15/04/2018 01/06/2009
15/04/2018  15/04/2018
Other
Workers
15/04/2018
15/04/2018
 22/07/2008  15/04/2018  01/06/2009  15/04/2018  15/04/2018
4TH
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
 ĐÁO HẠN  01/02/2017  ĐÁO HẠN 15/06/2018 ĐÁO HẠN 
Certain
Religious
Workers
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
 ĐÁO HẠN  01/02/2017 ĐÁO HẠN   15/06/2018 ĐÁO HẠN 
5TH
Non-Regional Center
ĐÁO HẠN
15/05/2017
 22/07/2015  ĐÁO HẠN  ĐÁO HẠN  ĐÁO HẠN ĐÁO HẠN 
5TH
Regional Center
ĐÁO HẠN
15/05/2017
22/07/2015
ĐÁO HẠN   ĐÁO HẠN  ĐÁO HẠN  ĐÁO HẠN


NGÀY ĐÁO HẠN ĐỂ ĐƯỢC MỞ HỒ SƠ


DIỆN
ƯU TIÊN
KHẮP
THẾ GIỚI
Việt Nam
CHINA
Mainland
Born
 
 EL SALVADOR
GUATEMALA
HONDURAS
 INDIA  MEXICOPHILIPPINES 
1ST
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
 01/11/2017  ĐÁO HẠN 01/08/2017
ĐÁO HẠN  ĐÁO HẠN 
2ND
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
 01/08/2016  ĐÁO HẠN  15/08/2009 ĐÁO HẠN  ĐÁO HẠN 
3RD
01/04/2019
01/04/2019
 01/03/2017 01/04/2019
 01/02/2010  01/04/2019 01/04/2019
Other
Workers
01/04/2019
0104/2019
 01/08/2008  01/04/2019  01/02/2010  01/04/2019  01/04/2019
4TH
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
 ĐÁO HẠN  01/05/2017  ĐÁO HẠN ĐÁO HẠN   ĐÁO HẠN
Certain
Religious
Workers
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN   01/05/2017  ĐÁO HẠN ĐÁO HẠN  ĐÁO HẠN 
5TH
Non-Regional Center
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
 15/12/2015  ĐÁO HẠN  ĐÁO HẠN  ĐÁO HẠN ĐÁO HẠN 
5TH
Regional Center
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
 15/12/2015 ĐÁO HẠN   ĐÁO HẠN ĐÁO HẠN  ĐÁO HẠN 

 

1ST: Priority Workers.

2ND: Members of the Professions Holding Advanced Degrees or Persons of Exceptional Ability.

3RD: Skilled Workers, Professionals, and Other Workers.  

4TH: Certain Special Immigrants.

5TH: Employment Creation