Diện Nghề Nghiệp - Tháng 5 Năm 2021


NGÀY ĐÁO HẠN ĐỂ ĐƯỢC PHỎNG VẤN

DIỆN
ƯU TIÊN
KHẮP
THẾ GIỚI
VIỆT NAM
 CHINA
Mainland
Born
EL SALVADOR
GUATEMALA
HONDURAS
INDIA
MEXICOPHILIPPINES
1ST
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
 ĐÁO HẠN ĐÁO HẠN ĐÁO HẠN ĐÁO HẠN ĐÁO HẠN
2ND
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
 01/12/2016 ĐÁO HẠN  01/05/2009
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN 
3RD
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
 15/05/2018 ĐÁO HẠN
01/09/2010
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
Other
Workers
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
 01/08/2009 ĐÁO HẠN
01/09/2010 ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
4TH
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN 01/09/2018 ĐÁO HẠN 15/03/2019 ĐÁO HẠN 
Certain
Religious
Workers
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
01/09/2018
ĐÁO HẠN
15/03/2019
ĐÁO HẠN
5TH
Non-Regional Center
ĐÁO HẠN
15/02/2018
15/08/2015 ĐÁO HẠN ĐÁO HẠN ĐÁO HẠN ĐÁO HẠN
5TH
Regional Center
ĐÁO HẠN
15/02/2018
15/08/2015
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN


NGÀY ĐÁO HẠN ĐỂ ĐƯỢC MỞ HỒ SƠ

DIỆN
ƯU TIÊN
KHẮP
THẾ GIỚI
VIỆT NAM
CHINA
Mainland
Born 
 EL SALVADOR
GUATEMALA
HONDURAS
 INDIA MEXICOPHILIPPINES 
1ST
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN ĐÁO HẠN ĐÁO HẠN ĐÁO HẠN  ĐÁO HẠN 
2ND
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
01/07/2017 ĐÁO HẠN 15/05/2011 ĐÁO HẠN  ĐÁO HẠN 
3RD
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
01/09/2018 ĐÁO HẠN 01/01/2014 ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
Other
Workers
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
01/11/2009 ĐÁO HẠN 01/01/2014 ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
4TH
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN 01/11/2018 ĐÁO HẠN ĐÁO HẠN  ĐÁO HẠN
Certain
Religious
Workers
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN  01/11/2018 ĐÁO HẠN ĐÁO HẠN  ĐÁO HẠN 
5TH
Non-Regional Center
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
15/12/2015 ĐÁO HẠN ĐÁO HẠN ĐÁO HẠN ĐÁO HẠN 
5TH
Regional Center
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
15/12/2015 ĐÁO HẠN  ĐÁO HẠN ĐÁO HẠN  ĐÁO HẠN 

 

1ST: Priority Workers.

2ND: Members of the Professions Holding Advanced Degrees or Persons of Exceptional Ability.

3RD: Skilled Workers, Professionals, and Other Workers.  

4TH: Certain Special Immigrants.

5TH: Employment Creation