Diện Nghề Nghiệp - Tháng 1 Năm 2022


NGÀY ĐÁO HẠN ĐỂ ĐƯỢC PHỎNG VẤN

DIỆN
ƯU TIÊN
KHẮP
THẾ GIỚI
VIỆT NAM
 CHINA
Mainland
Born
EL SALVADOR
GUATEMALA
HONDURAS
INDIA
MEXICOPHILIPPINES
1ST
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
 ĐÁO HẠN ĐÁO HẠN ĐÁO HẠN ĐÁO HẠN ĐÁO HẠN
2ND
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
22JAN19 ĐÁO HẠN  08JUL12
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN 
3RD
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
22MAR18 ĐÁO HẠN
15JAN12
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
Other
Workers
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
01MAR12 ĐÁO HẠN
15JAN12 ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
4TH
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN 15MAR19 ĐÁO HẠN 01APR20 ĐÁO HẠN 
Certain
Religious
Workers
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
15MAR19
ĐÁO HẠN
01APR20
ĐÁO HẠN
5TH
Non-Regional Center
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN ĐÁO HẠN ĐÁO HẠN ĐÁO HẠN ĐÁO HẠN
5TH
Regional Center
UNAVAILABLE
UNAVAILABLE
UNAVAILABLE
UNAVAILABLE
UNAVAILABLE
UNAVAILABLE
UNAVAILABLE


NGÀY ĐÁO HẠN ĐỂ ĐƯỢC MỞ HỒ SƠ


DIỆN
ƯU TIÊN
KHẮP
THẾ GIỚI
VIỆT NAM
CHINA
Mainland
Born 
 EL SALVADOR
GUATEMALA
HONDURAS
 INDIA MEXICOPHILIPPINES 
1ST
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN ĐÁO HẠN ĐÁO HẠN ĐÁO HẠN  ĐÁO HẠN 
2ND
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
01APR19 ĐÁO HẠN 08JUL13 ĐÁO HẠN  ĐÁO HẠN 
3RD
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
01APR18 ĐÁO HẠN 22JAN12 ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
Other
Workers
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
01MAY15 ĐÁO HẠN 22JAN12 ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
4TH
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN 15MAY19 ĐÁO HẠN ĐÁO HẠN  ĐÁO HẠN
Certain
Religious
Workers
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN  15MAY19 ĐÁO HẠN ĐÁO HẠN  ĐÁO HẠN 
5TH
Non-Regional Center
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN ĐÁO HẠN ĐÁO HẠN ĐÁO HẠN ĐÁO HẠN 
5TH
Regional Center
ĐÁO HẠN
ĐÁO HẠN
15DEC15 ĐÁO HẠN  ĐÁO HẠN ĐÁO HẠN  ĐÁO HẠN 

 

1ST: Priority Workers.

2ND: Members of the Professions Holding Advanced Degrees or Persons of Exceptional Ability.

3RD: Skilled Workers, Professionals, and Other Workers.  

4TH: Certain Special Immigrants.

5TH: Employment Creation