Chính Sách Mới về I-751 Receipt Notices (Biên Nhận của Mẫu Đơn I-751)


Sở Di Trú USCIS gia hạn thời gian giá trị biên nhận của mẫu đơn I-751 để chứng minh tình trạng di trú từ 18 tháng thành 24 tháng.  Sở Di Trú thực hiện thay đổi từ 18 thành 24 tháng để phù hợp với thời gian xử lý hiện tại cho mẫu đơn I-751 đã tăng lên trong năm qua.

Khi một người nộp mẫu đơn I-751 để xin thẻ xanh 10 năm, Sở Di Trú USCIS sẽ cấp biên nhận có thể được xuất trình cùng với thẻ xanh 2 năm để chứng nhận sự thường trú được tiếp tục duy trì đến 24 tháng từ ngày hết hạn của thẻ xanh 2 năm của đương đơn trong khi hồ sơ của đương đơn vẫn đang chờ Sở Di Trú USCIS giải quyết.  Ngoài ra, Sở Di Trú sẽ cấp thông báo biên nhận mới cho những thường trú nhân thẻ xanh 2 năm đã nộp mẫu đơn I-751 trước ngày 4 tháng 9 năm 2021 và hồ sơ vẫn trong tình trạng chờ xử lý.  Những thông báo biên nhận đó cũng sẽ là chứng minh sự thường trú được tiếp tục duy trì 24 tháng sau ngày hết hạn trên thẻ xanh của họ.