Chính Sách Mới về Employment Authorization Document (EAD)


Sở Di Trú USCIS thay đổi chính sách cấp Employment Authorization Document (EAD), mà người việt chúng ta thường gọi là “thẻ đi làm”, có giá trị từ 1 năm thành 2 năm.

Chính sách mới này áp dụng vào trường hợp đương đơn nộp đơn Adjustment of Status (tức là điều chỉnh tình trạng di trú sang thành thường trú nhân). Khi một người nộp đơn Adjustment of Status, họ có thể nộp đơn xin Sở Di Trú USCIS cấp giấy phép đi làm để họ có thể làm việc tại Hoa Kỳ hợp pháp trong khi chờ đợi quyết định của Sở Di Trú USCIS về hồ sơ Adjustment of Status của họ. Hiện tại, Sở Di Trú USCIS cấp giấy phép đi làm cho đương đơn của hồ sơ Adjustment of Status có giá trị 1 năm.  Để giảm gánh nặng cho Sở Di Trú USCIS vì thời gian xử lý trung bình cho hồ sơ Adjustment of Status gần hoặc hơn 1 năm, Sở Di Trú USCIS sẽ cấp giấy phép đi làm ban đầu và gia hạn có giá trị 2 năm. Còn những quí vị nào mất thẻ đi làm và nộp đơn xin Sở Di Trú USCIS cấp thẻ thay thế thì sẽ không ảnh hưởng bởi chính sách mới này. Sở Di Trú USCIS sẽ tiếp tục cấp thẻ thay thế với cùng ngày hiệu lực của thẻ bị mất.