Child Status Protection Act 3


Kỳ trước tôi đã trình bày Điều Khoản 3 của Đạo Luật Child Status Protection Act (CSPA) và số báo Người Việt tuần này tôi xin trình bày tiếp Điều Khoản 4 tới Điều Khoản 6 của Đạo Luật Child Status Protection Act (CSPA).

Điều Khoản Số 4 và Điều Khoản Số 5:

Điều Khoản 4 và Điều Khoản 5 của đạo luật Child Status Protection Act (CSPA) cũng tương tự như nhau và được áp dụng cho những hồ sơ tỵ nạn. Nhưng hai điều khoản có một khác biệt là Điều Khoản 4 được áp dụng cho những hồ sơ tị nạn được nộp tại Hoa Kỳ và Điều Khoản 5 được áp dụng cho những hồ sơ tị nạn được nộp ngoài Hoa Kỳ. Hai điều khoản này được áp dụng khi người con độc thân muốn đoàn tụ hoặc đứng cùng đơn với Cha hoặc Mẹ mà đơn xin tị nạn của Cha hoặc Mẹ đã được chấp thuận. Người con đó dưới 21 tuổi khi Cha hoặc Mẹ nộp đơn xin tị nạn nhưng thời gian chờ đợi hồ sơ tị nạn được chấp thuận quá lâu, người con đó đã quá 21 tuổi, thì với Đạo Luật Child Status Protection Act (CSPA), nay người con đó sẻ được sở Di Trú Hoa Kỳ xác định là con dưới 21 tuổi và sẽ được hưởng quyền lợi di trú.


Điều Khoản Số 6:

Điều Khoản 6 của đạo luật Child Status Protection Act (CSPA) qui định rằng hồ sơ bảo lãnh tự động chuyển diện ưu tiên 2B (tức là diện của những người con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân) qua sang diện ưu tiên 1 (tức là diện của những người con độc thân trên 21 tuổi của công dân Hoa Kỳ) khi người bảo lãnh trở thành công dân Hoa Kỳ, nhưng Điều Khoản 6 cũng qui định rằng những người con độc thân trên 21 tuổi được quyền yêu cầu hồ sơ bảo lãnh không chuyển từ ưu tiên 2B sang ưu tiên 1. Chắc quí vị cũng thắc mắc là tại sao điều khoản này cho phép người được bảo lãnh yêu cầu hồ sơ không chuyển từ ưu tiên thấp qua ưu tiên cao vì ai ai cũng muốn hồ sơ của họ được chuyển từ ưu tiên thấp sang ưu tiên cao. Nhưng quí vị nên hiểu rằng đạo luật này được áp dụng cho tất cả hồ sơ bảo lãnh theo diện thân nhân cho tất cả quốc gia trên thế giới.


Điển hình thứ nhất là ngày ưu tiên (tức là priority date) của diện ưu tiên 2B (tức là diện của những người con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân) cho tháng 7 năm 2022 là ngày 11 tháng 10 năm 2011 và ngày ưu tiên của diện ưu tiên 1 cho tháng 7 năm 2022 là ngày 12 tháng 3 năm 2012. Nếu thường trú nhân bảo lãnh cho người con 22 tuổi, độc thân và là công dân Philippines, và sau khi nộp đơn bảo lãnh người thường trú nhân trở thành công dân Hoa Kỳ, diện ưu tiên của người con sẽ được tự động chuyển sang ưu tiên 1. Sự chuyển diện sẽ có lợi cho người con đó cho nên người con đó sẽ không chống đối sự chuyển diện đó. Trường hợp này đã xảy ra cho công dân Vietnam vào thời gian trước năm 2018. Trong thời gian đó diện ưu tiên 1 đi trước diện ưu tiên 2B nhưng trong điển hình trên.

Điển hình thứ hai là ngày ưu tiên 2B cho công dân Việt Nam cho tháng 7 năm 2022 là ngày 22 tháng 9 năm 2015 và ngày ưu tiên 1 cho công dân Việt Nam cho tháng 7 năm 2022 là ngày 1 tháng 12 năm 2014. Nếu thường trú nhân bảo lãnh cho người con 22 tuổi, độc thân và là công dân Việt Nam, và sau khi nộp đơn bảo lãnh người thường trú nhân trở thành công dân Hoa Kỳ, đương nhiên người con đó sẽ yêu cầu chống lại sự tự động chuyển đó vì ngày ưu tiên cho diện ưu tiên 2B sẽ tới sớm hơn diện ưu tiên 1. Trong trường hợp này thì người con sẽ tiếp tục được coi là diện ưu tiên 2B.